Från sjön.

Skeppet Eugenie, kapten Lindström, afseglade från Rio deJaneiro 27 sistl. Oktober, ankom till Kap 29 November, der en del af kaffelasten lossades, samt fortsatte 4 dennes till Mosselbay, en vik af indiska hafvet vid Kaplandet, der återstoden af lasten skall 10ossas.
— Skonerten Tjelvar, kapten Sandström, hitkom i förgår från Torrevieja i Spanien med last af salt.
— Ångaren »Bjälbo». Då det wissöde, som drabbade »Bjälbo» förra månadenu, delvis ofullständigt, delvis oriktigt blifvit i tidningarna omnämdt, meddelar Norrk. Tidn:r sjökapten Soblgrens sjöförklariog:
Efter att i Libau hafva intagit full och komplett laddning spanmål för att dermed afgå till Motala, gjordes allting ombord klart förestående resav, Juckorna skalkades och försågos med dubbla presenningar, och fartyget befans i alla afseenden i ful!komligt gödt och sjövärdigt skick, då lots erhölls ombord tisdagen 18 November kl. 2 e.m., och jag gick till sjös med ångaren kl. 3 e.m. samma dag, med ostlig vind och frisk bris. Resan fortgick utan att något anmärkniogsvärdt passerade till påföljande dag, onsdagen 19 Nuvember, då Jnellanaxela emellan maskin- och propelleraxlarne sprang sönder kl. 5 t. 15 m. e.m.; jag hade då sigte på fyren på östra sidan af gotska Sandön i NN.V., gissad distans omkr. 15. Seglen tillsattes då och jag höll ostlig kurs med laber bris och hög sjö. Torsdagen 20 November kl. 4 f.m. började maskinisten med tillbjelp af maskinfolket försöka att medels kettingar sammankoppla den bräckta axeln för att kunna drifva fartyget med maskin, men försöket misslyckades. Kl. 10 f.m. utsattes båt med manskap för att bogsera fartyget med vinden, och fortsattes dermed till kl. 2 e.m., då det befans omöjligt att kunna uträtta något dermed. Etter samråd med berättningen beslöts, att styrmannen skulle fara i land för att telegrafera efter hjelp samt underrätta rederiet om olyckshändelsen. Kl. 4 e.m., då fartyget befaus i N. O. omkring 14” från Fåröns fyr, lemnade styrmaunen med fyra man firtyget för att söka assistans. Fartyget låg sedan och dref i sjön under snötjocka, och ehuru flere punkter at Gotland voro synliga, kunde fartygets läge ej bestämmas. Lördagen 22 November kl. halt 8 e.m., då jag genom lodning funnit 17 famnars vatten och sandbotten, fäldes styrbords ankare och fartyget blef liggande till ankars. Under natten till lördagen var lugnt och vackert väder och på söndagsmorgonen blef land synligt. Under hela tiden hade signalerats med nödsignaler, utan att någon bjelp erhållits. . Söndagen 23 kl. 9 f.m. ankom en båt ombord med manskap från land, som befans vara lotsar från Kyllej, då jag erhöll upplysning om fartygets läge. På min anmodan afgingo lotsarne till Slite för att anskaffa hjelp och kl. 11 f.m. samma dag aukom dykeribolaget Neptuns ångare Eol tll fartyget och inbogserade detsamma till Fårösund, dit jag anlände kl. 2 på e.m. Styrmannen och manskapet, som lemnat fartyget för att söka hjelp, återkommo ombord med åagaren Eol. På grund af telegrafiska instraktioner, som jag erhöll från mitt rederi, och befälhafvaren å ångaren Eol erhöll från sitt rederi, hvarigenom kunde antagas att de respektive rederierna träffat öfverenskommelse rörande bergningaoch bogsering, lättades ankaret tisdagen 25 kl. 6 e.m. och fartyget utbogserades fråa Fårösund af sagda bogserångare Evl för att afgå till Norrköping, dit jag anlände med fartyget torsdagen 27 Nov. kl. half 3 e.m. utan att något vidare anmärknivgsvärdt passerade, ufom det att fartyget under uppbogseriogen genom härvaraude skärgård blef något skamfiladt af is.
Masklnisten Lindgren antog att orsaken till att mellanaxeln rföndersprungit varit, att under smidningen af densamma någon så kallad kall bråcka uppstått,
— Tyske skonerten »Hansa», som strandade på Östbygrund söndagen 23 nov., kastades af ostlig storm öfver grundet 22 d:s. Flytande på lasteu inbogserades fartyget af ångaren Poseidun till Kalmar slip 26 d:s.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 December 1884
N:r 105.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *