Kriget.

Tysklands nya deklaration om undervattensbåtarnas jaktområden.
Reichs-Anzeigers kungörelse rörande undervattenskriget lyder:

  1. Farvattnen kring England och Irland, hela Engelska kanalen däri inbegripen, förklaras härmed för krigsområde. Från den 18 dennes kommer hvarje fientligt handelsfartyg, som anträffas på detta krigsområde, att förstöras, utan att det därvid kommer att bli möjligt att afvända de faror, som hota besättning och passagerare.
  2. Även neutrala fartyg äro på krigsområdet utsatta för fara, då det på grund af missbruk af neutral flagga, som förekommit på engelska regeringens föranstaltande, samt till följd af sjökrigets tillfälligheter ej alltid kan undvikas att angrepp, som äro afsedda att träffa fientliga fartyg, äfven träffa neutrala fartyg.
  3. Sjöfarten norr om Shetlandsöarna, i östra delen af Nordsjön och inom ett bälte af minst 30 sjömils bredd längs Nederländernas kust är icke hotad.
    Kungörelsen är undertecknad af amiralstabschefen amiral von Pohl.

All kraft at kriget!
Premiärminister Asquith framlade i underhuset i onsdags en resolution om att huset skulle ägna hela sin tid åt af regeringen, framburna spörsmål. Han förklarade nämligen, att all kraft måste koncentreras på kriget och att hvarje intresse måste underordnas detta. Alla lagförslag, som skulle kunna väcka split och osämja, vore på en sådan tid som denna ett dåligt vittnesbörd om nationens gods omdöme. Regeringen skulle endast framlägga frågor, som stode i nödvändigt sammanhang med krigets fullföljande.
Bonar Law erkände det berättigar de i detta förslag, och skulle icke möta regeringen med opposition, för såvidt den i likhet med franska och kanadensiska regeringarna läte pågående session betraktas som en krigssession.

Tyskland sparar kraft till den afgörande drabbning.
En medarbetare i Münchener Neueste Nachr. offentliggör en del uttalanden, som kejsar Wilhelm och rikskanslärn gjort till honom under ett besök vid fronten. Rikskanslärn hade bl. a. sagt: Det är beundransvärdt hvad som presteras hemma i Tyskland i fråga om offervillighet. Den oro, som hemma yttrar sig på olika sätt har man här vid fronten icke lätt att förstå. Det finnes ingen orsak till oro i något hänseende. När man där hemma tycker, att det icke går hastigt nog framåt vid fronten, bör man betänka att det är nödvändigt att vara försiktig gent emot en seg fiende och undvika öfverflöidiga offer för att spara kraft till den afgörande stunden.

De påbörjade stora bataljerna i öster.
Efter åtskilliga veckors stillastående i Polen och Galizien komma nu underrättelser om operationer i stor stil. De långvariga blodiga veckorna i Polen under förra januarihälften var en stor missräkning för den tyska krigsledningen. Man hade ingenting annat att göra än att vänta på frosten. Nu tyckes den ändtligen ha kommit, och med detsamma börja också operationerna i raskare tempo. Både i Karpaterna och framför Weichsel tyckas striderna utveckla sig till verkliga stora fältslag. De tyska rapporterna, som under januari talat ovanligt litet om tagna ryska fångar, börja nu återfå sitt utseende från fordom. På de två första februaridagarna 4,000 fångar och sex kulsprutor. Detta motsvarar ungefär genomsnittet från den stora offensiven i november och december.
Skall det denna gång lyckas österrikarna att verkligen drifva bort ryssarna från Karpaterna eller skola de för fjärde gången drifsas bort från de omstridda passen, som de nu åter inneha? Att ryssarna hellre släppa Warschau än östra Galizien syntes vid deras återtåg i Polen i december, då de koncentrerade sina trupper mot österrikarna och endast passivt värjde sig mot sin farligaste fiende. Emelertid kämpa nu också tyska trupper i österrikarnas led, och detta innebär ju att ryssarna dock lyckats tvinga sina motståndare att rätta sina dispositioner efter de ryska.

Slagen vid Gumin och i Karpaterna.
Följande är en sammanfattning af de ryska rapporterna rörande det stora slagets början:
I Östpreussen ha våra trupper befäst sin ställning nära byn Prossmedunischken på vänstra stranden af Angerapp. På högra stranden af Weichsel ha sammanstötningar med fienden blifvit allt talrikare. De viktigaste sammanstötningarna ha förekommit på fronten Lipno-Bjesjun. Våra trupper ha med
storm intagit köpingen Skempe och tillbakaslagit fiendens försök att att angripa byn Blino, hvarvid vi tillfogade honom svåra förluster. En bataljonschef och tre officerare samt 100 soldater togos tillfånga.
På vänstra stranden af Weichsel pågick striden på fronten Borsjimoff-Gumin—Volia Ghidiovska vid Bolimovski sågverk den 2 dennes med samma energi. Fienden insatte i främsta stridslinjen 14 regementen och flera batterier artilleri, äfven tungt, och fortsatte beskjutningen både natt och dag. Striden hade en särskildt våldsam karaktär vid byn Gumin, där efter en blodig kamp man mot man tillbakaslogo fiendens ursinniga angrepp. Fienden led här oerhörda förluster, men fortsätter att tillföra striden nya styrkor.

Fiendens åtgöranden på stranden af Nida ha icke haft framgång.
Striderna i Karpaterna utveckla sig och antaga en allt mer och mer envis karaktär. Man iakttager här afsevärda tysks, styrkor vid österrikarnas sida.
De här omhandhade heta striderna vid Gumin och i Karpaterna skulle, enligt ofvanstående, vara oafgjorda. Enligt tyska och österrikiska rapporterna ha de utvecklats till de allierades fördel, hvilket ock är högst antagligt.
Sv. D. B:s enskilda korrespondent telegraferar från österrikiska krigspresskvarteret: Artilleristriden pågår längs Nidafronten, understödd af infanteriframstötar på ömse sidor. Till följd af den häftiga österrikiska beskjutningen med tunga mörsare ha ryssarna utrymt Tarnow och inneha endast de befästa, ställningarna bakom staden. Vid Dunajec och Malta utvecklats på ömse sidor ökad verksamhet, men tyngdpunkten för de strider, som för närvarande rasa, är förlagd till trakten vid Dukla, där ryssarna koncentrerat stora truppmassor samt utöfvat ett våldsamt tryck på själfva Duklapasset och de närliggande öfvergångarna. Striden här antager en utomordentligt häftig karaktär. Ryssarnas ändamål är tydligen att paralysera de tysk-österrikiska resultaten vid Uszokrasset och på östra Karpatlinjen. Striderna i Karpaterna hämmas mycket af den djupa snön. De tyska trupper, som förlagts dit, öfvervinna emellertid förvånansvärdt bra de svåra terrängförhållandena.

Trippelalliansen består för det officiella Italien.
En medarbetare i B. L.-A. har haft ett samtal med en ansvarig italiensk statsman, som yttrade: För det officiella Italien, och det är ju det enda, som kommer ifråga, består trippelalliansen ännu i samma anda, som den skapades af Bismarck och Crispi. Endast obetydliga ändringar ha vidtagits i den ursprungliga affattningen vid de olika förnyandema af förbundet, sista gången efter freden i Bukarest. Att vid utbrottet af kriget mellan österrike-Ungern och Serbien icke för oss förelåg ett fall, som skull leda till väpnadt deltagande, är ett facktum, som numera kan förutsättas som tillräckligt kändt och beaktadt. För öfrigt har konseljpresidenten Salandra inför kammaren skarpt och tydligt tecknat Italiens politik. Skulle det nu rasande krisget ha betydande förändringar a Europas karta till följd, kommer naturligtvis Italien att, i jämviktens intresse uppställa bestämda fordringar. Läget i Rom för ögonblicket har en viss likhet med det i Bukarest. Medan i båda länderna regeringarna äro beslutna att hålla fast vid den en gång förklarade neutralitetspolitiken, äro i båda hufvudstäderna små, men ytterst lifaktiga partier i arbete, som vilja tvinga regeringarna till en aktionspolitik. I Rom bestämmes emellertid nu som förr landets yttre politik i consulta’n, och får icke röna något inflytande från gata. I Bukarest torde det vara på samma sätt. Af vapenmakt är i Italien f. n. utom den vanliga fredsstyrkan endast en årsklass af reserven under vapen. Den krigsifrande italienska pressen är missnöjd med Giolittis bref, som uttrycker förhoppning om fördelar för Italien på fredlig väg. Denna press förklarar, att detta är omöjligt och icke ens önskvärdt.

Ett och annat.
— Den tyske kronprinsen har på anmodan sändt förande skrifvelse till korrespondenten i Genéve för Assocrated press: Ni önskar af mig ett budskap till det amerikanska folket. Då jag är officer och icke diplomat, har jag ingen rätt därtill, men då ni sätter värde därpå, vill jag säga er tre ledande punkter: 1) Hvarje tysk och hvarje österrikare är fullkomligt säker på att vi skola segra och hvar och en vill gifva sin sista blodsdroppe för detta ändsmål. 2) Vi äro öfvertygade att den dag skall komma, då det ryska och det franska folket skola inse att de blott gå Englands dåliga ärenden. 3) Vi vänta af Amerika ett fullkomligt ärligt spel. Det är mina personliga känslor, men äfven en stor del af mina landsmän känner detsamma.
— Konungen af Bayern har gjort besök i fästningen Metz och bl. a. besiktigat de österrikiska motormörsarbatterierna, för hvilkas prestationer han hade mycket stora laford. Han hoppades, att de också skulle blifva till nytta i den nu kommande krigspariod, som skulle medföra den afgörande segern åt tyska folket och dess österrikisk-ungerska förbundna. Konungen visade sig utomordentligt förtrogen med batteriets alla tekniska detaljer och
öfrigt mycket väl inne i det modärna artilleriets konstruktion och skottverkan.
— Ruskoje Slowo i Petersburg berättar: Ryske krigsministern fordrar an sträng efterpröfning af anmälningslistorna för officerare och läkare i reserven. Han håller före att många, på grund af bristande kännedom, om lagen försummat sin militära anmälnvngsskyldighet. Han anmäler vidare från Tula, att bedrägligt undanhållande från militärtjänst hotar att antaga samma art, som på sin tid Panamaskanalen. Ett start antal personer af de bättre kretsarna, fabrikanter, stadsfullmäktige, husägare o. s. v. hafva blifvit häktade för olagligt undanhållande; dagligen upptäckas nya förbrytelser — oerhörda bestickningar spela därvid en hufvudroll.
— Tidningarna i Buenos Aires meddela, att en australisk kryssare utanför Patagoniens kust skjutit i sank en tysk hjälpkryssare, som förut tillhört Woermannlinjen.
— Från Rom telegraferas: Påfven har beslutat att katolikerna i alla länder 20 dennes skola bedja om fred i alla kyrkor. De franska myndgheterna ha envellertid träffat förberedelser för att förhindra detta för Frankrikes vidkommande, åtgärder som framkallat mycken ovilja i Vatikanen.
— Hamburger Nachrichten meddelar från Bryssel: Enligt samtidiga meddelanden från Paris och London utskrifvas med våld alla belgier mellan 18 och 20 år; som vistas i Frankrike eller England, till soldaten och sändas till exercisplatserna. I Paris samlade Seireprefekten alla belgier i en kasärn, dit han låtit kalla dem under förebärande, att han hade något viktigt att meddela dem. Belgierna fingo sedan icke lämna kasärnen trots sina
protester. På samma sätt har det gått till i London och andra engelaka städer.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 februari 1915
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *