Gotlands fångvårdsförening

hade i går e. m. årssammanträde å länsstyrelsens sessionsrum under ordförandeskap af landshöfding Roos.
Enär intet sammanträde hållits under fjolåret, förelågo revisionsberättelser från såväl detta år som år 1913. Båda dessa berättelser godkändes och ansvarsfrihet beviljades. Behållningen i föreningens kassa uppgår f. n. till 6,563 kronor.
Ett förslag till ändring af föreningens stadgar antogs, hvarigenom styrelseledamöternas antal inskränktes från sju till fem och styrelsesuppkleanternas från tre till två.
Till ledamöter af styrelsen utsågos landshöfding Roos, biskop von Schéele, borgmästare Een, stadsfiskal Remén och regementspastor Thelander. Styrelsesuppleanter blefvo doktor G. Hagstrand och fru Josefina Runeberg.
Till revisorer omvaldes kamrer Norrby Söderström och redaktör Weström, och till deras suppleant utsågs grosshandlare Hj. Klint.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 februari 1915
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *