Hafvets arbetare.

I onsdags afton ankom från Mörbylånga bit till Visby telegram meddelande att här hemmahörande skonerten »Hyon» blifvit funnen kantrad utanför Näsby på Ölands östra kust.
I samma dag på morgonen hitkommande Stockholms Dagblad lästes följande meddelande, som bekräftade det redan föregående dag här gående ryktet om olyckshändelsen : Kapten H. Greisch, förande det i Stettin hemmahörande ångfartyget Riga, som anlände hit i söndags, har genom oss velat meddela, att han sistlidne lördag å 55 59 N. lat. och 16 51 O. long. i (i SOT. S missv. från Ölands södra udde på 20 m. afstånd) kl. 12 på middagen passerade vraket af ett fartyg, drifvande med kölen i vädret och i synnerligt farligt läge för sjöfarten. Vraket synes vara en skonert af omkring 100 lästers drägtighet. Den var utvändigt grönmålad och botten bestruken med koltjära. Lasten bestod af bräder. De kring vraket flytande bräderna syntes härröra från fartygets däckslast. Något namn på fartyget kunde ej observeras.
I den igår hit ankomna tidningen »Kalmar» för 5 dennes meddelas om olyckan följande: I går eftermiddag anträffades utanför Norra Möckleby ett kantradt fartyg, som låg med kölen upp. Af kustborna hade det blifvit inbogseradt från 15—20 famnars till 3 famnars djupt vatten, der det blifvit fast. Vraket tycktes vara af en skonare; förriggen syntes hafva gått öfver bord och låg långs sidan. Af namnbrädan i akterspegeln kunde skönas, att fartyget var hemmahörande i Visby. Dykarebåt lär vara redvirerad.
Boergningsångaren »Hero» afgick i tisdagsqväll från Burgsvik för att söka berga det öfvergifna fartyget samt ankom på onsdags morgon till Näsby, hvarvid »Hyon> påträffades i kantradt tillstånd… Sedan fartyget undersökts af dykare, hvarigenom utröntes, att det ej varit på grund, och fåfänga försök gjorts att resa det, hvarvid två kablar sprungo, bogserade Hero vraket in mot land öch förlade det på 6 famnars vatten. Vid undersökningen befans ruffen tom; dörren till kajutan var tillåst och skeppsbåten försvunnen, hvilket synes tyda på, att olyckshändelsen ej träffat manskapet oförberedt. Antagligen har besättningen före kantringen lemnat fartyget och sökt sin räddning i skeppsbåten. Då Hero ej ansåg sig kunna vidare ut rätta något vid vraket, afgick den hit till Visby i onsdagsqväll och hitkom igår morgse.
Skonerten »Hyon» som eges af konsul Stenberg, var segelklar 8 sistl. Oktober i Hernösand med destination till Korsör och förde last af trävaror.
Fartyget, som 1 sistl. Mars utmönstrade härifrån Visby, hade följande besättning: kapten K. J Pettersson, född 1852 i Klinte, styrman K. G. Vestberg, född 1845 i Vesterhejde, matros J. P. Sjögren, född 1846 i Högby, Kalmar län, jungmännen E. Viding, född 1867 i Vestergarn, och I A. F. Valbom, född 1865 i Tofta, lättmatrosen E. P. Nilsson, född 1864 i Fleringe, samt kocken F. M. Vickman, född 1863 i Lummelunda.
Om besättningens öde är ännu ingenting med visshet kändt. Man torde dock kunna antaga såsom tämligen säkert, att hela besättningen funnit sin graf i vågorna, enär intet spår af de förliste kunnat upptäckas. Kaptenen och styrmannen ega familj här i staden; de öfrige voro ogifta.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 november 1884
N:r 90.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *