Slumpen

kan stundom spela en rätt stor roll. I onsdags var pålandskansliet utlyst exekutiv auktion å egendomen Malms i Hellvi socken. Egaren, bo att på annan ort, var på väg hit med ångfartyget »Visby» och hade begifvit sig från Stockholm redan i söndags. Emellertid vardt båten hindrad af storm och uppehölls i skärgården öfver auktionsdagen. Dervid inträffade, att ombord på samma Ångare befann sig äfven länets landssekreterare, som skulle hafva förrättat auktionen, och egaren vardt sålunda i tillfälle att för honom förete de papper om att krafvet var fullgjordt, hvilka han medförde, hvilket åter hade till påföljd, att telegram afläts, föranledande till auktionens inställande.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Oktober 1884
N:r 88.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *