Från landsbygden. Västergarn.

VÄSTERGARN, 4 febr.
En angenäm nykterhetsfest som var talrikt besökt, ägde rum i härvarande missionshus 3 dennes. Festen, som anordnats af blåbandsföraningen härstädes öppnades med unison sång, hvareter folkskollärara L. Sahlsten i ett kort hälsningstal påvisade, hurusom intresset för nykterhetssaken växt sig allt större och större, ett förhållande, som hos hvarje sann fosterlandsvän vore ägnadt att väcka känslor af glädje och tillfredställelse, då däri låge ett vackert och hoppingifvande löfte för kommande tider. Efter psalmsång bestegs så talarastolen, som dekorerats med fanan, af Sveriges blåbandaförenings resetalare, redaktör O. Blomström från Stockholm, hvilken i ett längre med kraft och entusiasm framföra anförande, gisslade ett af tidens största onda som i stort sedt än i dag har ett ganska fast grepp om den svenska nationen nämligen dryckesosederna, hvars fruktansvärda verkningar också illustrerades med belysande bilder ur lifvet. Tal. manade till fortsatta ansträngnmigar och arbete i helnykterhetens intresse — och så skall med Guds hjälp seger slutligen vinnas.
Efter härpå intaget kaffe föredrog folkskollärare Sahlsten ett resolutionsförslag till instämmande i den lokala vetofrågan, hvilket enhälligt antogs af den samlade publiken, uppgående till ca 100 personer.
Den alltigenom vällyckade festen afslöts med bön af hr Blomström samt med unison psalmsång.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 februari 1915
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *