Senaste nyheterna från kriget.

Tyskarna äro absolut säkra på, att en engelsk slagkryssare sjunkit i Helgolandstriden.
Dessutom ha flera engelska fartyg lidit svåra skador.

Berlin, 28 jan. Om sjöslaget i Nordsjön meddelas officielt: Striden, som varade tre timmar, kostade oss Bücher; men också en engalsk slagkryssare och två engelska torpedjagare äro borrade i sank. Dessa fakta äro icke blott iakttagna från våra stora fartyg, utan äfven oemotsägligt konstaterade af just den torpedbåt, nu hemkommen oskadad, hvilken genom två torpedskott bragte den radan på sida liggande slagkryssaren att sjunka, samt af det tyska luftskepp, som flög öfver stridsfältet. Från
luftskeppet iakttogs älven, att på andra engelska fartyg master och skorstenar störtade, hvilket tyder på, att äfven dessa fartyg ledo svåra skador.

Holland väntas bli indraget i krigat.
(Privat till Gotlands Allehanda.)
Haag, 28 jan. Hollands premiärminister har i riksdagen hållit ett högeligen oroande anförande. Han förklarade, att den holländska rageringen äger kännedom om förestående krigshändelser, som plötsligt kunna komma att påkalla hela den holländska krigsmakten ställande på fältfot, med ett ord, att Holland som sakerna nu stå lätteligen kan bli indraget i kriget.

Tysklands fruktansvärda kraftutveckling.
De allierades press ger rum åt missmodiga yttranden.

(Privat till Gotlands Allehanda.)
Köbenhavn, 28 jan. Pressen i både Frankrike och England har under de sista dagarna antagit en ton, som tyder på, att skrämmande ryktan äro i omlopp om de utomordentliga ansträngningar, som Tyskland gör att redan nu, långt innan vårens inbrott, få nya väldiga härmassor till fronterna, härar så stora, att de allierade tydligen alls icke kunna sätta något motsvarande däremot. Man påstår att 200,000 man nu äro koncentrerade i trakten af Soissons, medan 600,000 man nya trupper finnas mellan Pilitza och Bsura i Polen, hvarjämte ännu 250,000 man äro afdelada att hjälpa Österrike mot Serbien. Man förstår helt enkelt ej, hur Tyskland kan åstadkomma en sådan kraftutveckling.

Från Frankrike.
I striden vid Craonne segrade tyskarna.

Berlin, 28 jan. Stora högkvarteret meddelar: Sydväst om La Bassée försökte fienden i går afton återtaga den ställning, vi eröfrade i måndags, men tillbakaslags.
De igår omtalade striderna vid Craonne sutade med fullständig seger för oss. Flera städjepunkter på en bredd af 1,400 meter tagas med storm. Vi togo 865 fångar, eröfrade åtta maskingevär samt annan krigsmaterial.
Sydost om S:t Mihiel ha vi älven eröfrat en fransk städjepunkt.

Fransmännen säga helt annat.
Paris, 28 jan. Det bekräftas, att fienden igår Vid La Bassée lidit svåra förluster, troligen öfveratiganda två bataljoner. I Craonne ha vi hållit de skyttegrafvar, vi genom motangrepp i måndags återtoga. I trakten af Perthea ha fyra häftiga angrepp tillbakaslagits.

I öster.
En tysk intetsägande rapport.

Berlin, 28 jan. Från Ostpreussen meddelas, att ryssarnas angrepp nordost om Gumbinnen ej gjort framsteg.
I Polen har ingen förändring inträdt.

Österrikarna ha rensat ett Karpaterpass.
Wien, 28 jan. Fienden kastades i går ur sina ställningar på gränshöjderna på ömse sidor om Umisokpasset. Detta är ett af de viktigaste passen i Karpaterna och har varit i ryssarnas besittning sedan 1 januari. Det är starkt befäst med flera rader goda ställningar bakom hvarandra. Passet togs efter tre dagars strider.
I västra Galizien och Polen ha endast artilleristrider utkämpats.

Ryssar och turkar segra båda.
Petrograd, 28 jan. Kaukasiska generalstaben meddelar: I distriktet Tsjorok och trakten af Sultan—Selim gjorde turkarna i tisdags kraftiga angrepp, som dock tillbakakastades. I riktning mot Olty återtogo turkarna offensiven, men slogos tillbaka med stora förluster. Vid Aserbejdsjan har fiendens aktivitet tilltagit.

Konstantinopel, 28 jan. Officielt meddelas, att vi i Kaukasus gripit till offensiven på nytt. I riktning mot Olty ha vi kastat fienden tillbaka och eröfrat en mängd krigsmateriel. Ryssarna brände under sin reträtt byn Narman, så att ej förråden skulle tillfalla oss.

Strid vid Suezkanalen.
Äro turkarna ändtligen framme?

London, 28 jan. En strid har ägt rum vid El Kantare vid Suezkanalen. Våra förluster voro fem man sårade, fiendens synbarligen större. Smärre fientliga, afdelningar ha iakttagite på tre andra punkter öster om kanalen, men icke kommit i kontakt med våra trupper.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 28 januari 1915
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *