Ur dagens post. Kriget.

Nordsjöslaget.
Tysk officiell kommuniké.

Officielt meddelas från Berlin: I motsats till den från engelsk sida offentliggjorda förklaringen öfver förlusterna i sjöslaget i Nordsjön förklaras från tyskt officiellt håll följande:
England har 24 januari förlorat en torpedjagare. Den engelska eskadern afbröt slaget. Påståendet att de tyska kryssarna flytt är falskt. Tysk förlust: kryssaren Blücher.

Engelsmännen neka.
Den officiella tyska rapportens falska uppgift, att en engelsk pansarkryssare skulle ha sjunkit i söndagens sjöslag vid Helgoland framhålles särskildt i den engelska pressen såsom ett ytterligare bevis på tyska regeringens fruktan för att medgifva en förlust utan att samtidigt kunna berätta motsvarande förlust för fienden. Tidningarna uppdraga äfven jämförelser mellan tyskarnas uppträdande i sjöslaget i Stilla hafvet, då de lämnade sina drunknande matroser åt sitt öde, och den hållning engelsmännen visade vid sina försök att rädda Blüchers besättning samt det faktum, att Rödakorsafdelningar med automobiler stodo redo att mottaga de räddade i de brittiska hamnar, där de landsattes.

Ett ögonvittne berättar.
Från Haag telegraferas, att kaptenen på ångtrålaren Erica, som anländt till Ymuiden, berättar följande om sjöslaget i Nordsjön: Erica hade på söndagsmorgonen legat cirka 120 sjömil från Helgoland. Plötsligt såg man en tysk eskader på 6 (?) pansarkryssare och ett 20-tal jagare och kort efter kommo 4 (?) brittiska slagskeppskryssare och 25 jagare i sikte. Tyskarna vände omedelbart, men tvingades af engelsmännen att upptaga striden. Strax därefter sågs Blücher sjunka. Elden från de tyska fartygen skadade två brittiska fartyg, dock icke svårt. Den tyska flottan försvann snart ur sikte. Erica hade under striden befunnit sig i skottlinjen, men icke råkat ut för något äfventyr.

Striderna i Bukowina.
Har lyckan ånyo vändt sig?

Daily Mail har mottagit ett telegram från Bukowina, som meddelar: Ryssarna har efter en hård strid, i hvilken ett helt ryskt regemente fick sitt folk dödadt eller såradt, förstört järnvägsstationen i Jakobeny. Rysskarna ha därpå besatt hela Jakobeny-distriktet, som är nyckeln till Jozsefftiva i Ungern. (Jakobeny ligger i Bukowina). Dorna-Watras (likaledes i Bukowina) fall är oundvikligt.

Funderingarna på rysk separatfred.
Wiener Allgemeine Zeitung skrifver: Enligt danska och holländska tidningsmeddelanden sysselsätta sig flera ryska tidningar med tanken på en separatfred mellan Ryssland och österrikisk-ungerska monarkien på grundval af att Österrike-Ungern skulle afträda Ostgalizien, under det att Ryssland ingenting skulle invända mot Serbiens införlifvande i habsburgska monarkien. Oss intressera dessa underrättelser blott så till vida, som däraf framgår, att i Ryssland själft redan talrika röster höjts för att prisgifva Serbien, och att man däraf (kan draga den slutsatsen, att Serbien af ett starkt parti i Ryssland redan anses tillspillogifvet. Beträffande öfriga kombinationer, som dessa ryska tidningar omtala, kan tidningen endast försäkra, att Österrike-Ungern icke är sinnadt att uppgifva något af sin nedärfda jord, och att därför icke kan vara fråga om afträdande af ett kronland eller af en del af att sådant, då de band, som förena kronlindarna med dynastien och statsförbundet äro alltför fasta för att kunna lösas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 januari 1915
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *