Senaste nyheterna från kriget.

Ingen ändring i öster.
Wien, 27 jan. Ingen väsentlig förändring finnes i det allmänna krigsläget. I Karpaterna ha ryssarna dock utrymt en del viktiga höjder.

Tyskarna eröfra ställningar från engelsmännen vid Kanalen.
Berlin, 27 jan. Vid La Bassée togo badensarne på måndagen med storm de engelska ställningarna söder om Kanalen på en front af 1,100 meter och eröfrade två starka stödjepunkter. På höjderna vid Craonne ha för oss gynsamma strider ägt rum.

Fransmännen bekräfta tyskarnas framgångar.
Paris, 27 jan. Strider utan nämvärda resultat ha förekommit på skilda delar af fronten. Vid Craonne ha tyskarna dock lyckats taga en del af våra ställningar, hvaraf det mesta likväl återeröfrats. Striderna härom pågå.

Fransmännen rapportera, att de återtagit det förlorade.
Paris, 27 jan. Kommunikén kl. 11 igår kväll meddelar, att de engelska trupperna tillbakaslogo sistlidna natt ett nytt angrepp mellan Civenchy och la Bassée och återtogo ställningarna från föregående dag. Striden var mycket häftig. Ensamt på vägen mellan Béthune och la Bassée lågo trehundra stupade tyskar. Öster om Craonne trängde tyskarna in i de franska ställningarna, sedan dessa fullständigt förstörts af lufttorpeder. Vi företogo idag ett angrepp och återtogo det förlorade. Från öfriga delar intet af vikt.

Intet engelskt fartyg saknas från sjöslaget.
London, 27 jan. Officielt meddelas, att samtliga brittiska krigsskepp som deltogo i striden i söndags, återkommit. Kryssaren Lion och jagaren Meteor skadades i striden; de äro dock lätt reparerade.
Förlusterna på engelsk sida voro fjorton döda och tjugonio sårade. Lion träffades af en granat i förstäfven och togs på släp af Indomitable. Meteor blef ock sjöoduglig och togs på släp af torpedjagaren Liberty.

Ännu 200 man af Blüchers besättning räddade.
London, 27 jan. Engelska krigsskepp ha landsatt ytterligare tvåhundra man af Blüchers besättning, hvilka sändts till Edinburgh.

Angreppet på kryssaren ”Gazelle”.
Berlin, 27 jan. Wolffs byrå meddelar från auktoritativt håll, att den lilla kryssaren »Gazelle» på måndagen nära Rügen angreps af en fientlig undervattensbåt, men skadades endast obetydligt och har lyckligt inkommit i tysk hamn.
(Gazelle är en af de mindre kryssarna i samma klass som Nürnberg och Augsburg, mäter 3,000 ton, fart 122 knop, sjösatt 1899. Den skulle i år ha utrangerats.)

Rysk rapport om framgångar.
Petrograd, 27 jan. Stora generalstaben meddelar: Vid Pillkallen i Ostpreussen ha våra trupper i måndags tagit till offensiven och under stäa dig strid slagit fienden tillbaka mot linjen Malvisjken—Lasdenen. I trakten af Vysjogrod har vårt artilleri förstört en förpostställning på vänstra Weichselstranden, där tyskarna flera gånger gått till angrepp, men tillbakakastats med stora förluster. I Oalizien är fiendens verksamhet mera häftig efter fronten Jassliski-Uzyok-Minaveretak—Majdanka, där fienden utfört flera angrepp på olika punkter, men öfverallt tillbakakastats. Vi fångade tre officerare och trehundra soldater.
I Bukovina ingen betydande förändring.

Zeppelinare kastar bomjber öfver Libau.
Nedskjutes och förstöres.

Petrograd, 27 jan. En Zeppelinare kastade på måndagsmorgonen bomber öfver Libau. Då den skulle återvända, träffades den af våra skott och föll ned i vattnet nära kusten. Våra fartyg skyndade ut, hvarvid besättningen, fyra officerare och tre matroser, efter ett kort försvar gaf sig till fånga. Zeppelinaren förstördes.

Hindrad engelsk landstigning.
Konatantinopel, 27 jan. Stora högkvarteret meddelar, att engelska kryssaren Doris försökt en landstigning i trakten af Alexandrette. Engelsmännen tvingades tillbaka och förlorade sin döda.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 januari 1915
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *