Den förrymde skolpojken uppspårad och infångad.

I måndags afton underrättades polisvaktkontoret härstädes om att å marketenteriet ute å Visborgs slätt samma dags eftermiddag inkommit en pojke, som vidt och bredt skrutit för beväringarna om hur han ”skubbat från skolan” och i öfrigt låtit undfalla sig en del yttranden, som genast kommo dem att misstänka, att han var identidk med den härifrån staden bördige förrymde skolgossen Gustaf Karlsson, om hvars försvinnande tidningarna samma dag meddelat. Polisstationen beordrade vakten å Visborgs slätt att infånga gossen, hvilket också skedde, hvarefter gossens fader underrättades och begaf sig ditut för att taga vara på den förlorade sonen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 januari 1915
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *