Ur dagens post. Kriget.

Nordsjö-slaget kommenteras af engelska tidningar.
I sina kommentarer till telegrammet om sjöslaget i Nordsjön skrifver Times bl. a.: »Detta är ett förkrossande slag till de våldsmän, som bombardera oskyddade städer och orsaka värnlösa kvinnors och barns död. Blücher var det största fartyg, som sedan krigets början sänkts af kanoner, och dess förstörande är den största förlust tyska flottan lidit, hvarför det skall hälsas med tillfredsställelse af alla, som fördöma den tyska politiken.» Tidningen förmodar, att de tyska fartygen haft för afsikt att utföra ett nytt öfverfall mot England, möjligen som en gåfva till kejsar Wilhelm på hans stundande födelsedag. »Händelsen visar» — slutar tidningen — »värdet af v. Tirpitz’ påstående om tyskarnas ifver att möta brittiska flottan, samt visar likaledes, hur pass mycket det betyder, när från samma håll talas om tysk kontroll af Nordsjön».
Åtskilliga tidningar påpeka, att ehuru inga slagskepp på någondera sidan deltogo i striden, dess resultat dock äro af den största betydelse. De fyra tyska kryssare, som deltogo, utgöra alla kända effektiva fartyg af denna klass i tyska farvatten med undantag af von der Tann, hvilken för några dagar sedan rapporterades ha lidit någon skada. Då nu Blücher sänkts och två andra fartyg blifvit allvarsamt skadade, har den tyska slagflottans styrka af dylika fartyg blifvit reducerad till
ett par skepp. I hvarje fall torde de skadade fartygen icke kunna användas för expeditioner en tid framåt. Genom denna strid ha tyskarna vidare beröfvats en snabbgående flygel af sin slagflotta, om de någonsin vilja våga en afgörande drabbning för herraväldet på hafvet. Man tror, att Blücher deltog i raiden mot Scarborough, och detta ökar den tillfredställelse, man känner öfver dess tillintetgörande. Tidningarna uttala också sin tillfredställelse öfver att kryssaren New Zealand deltog i striden, då därigenom vikten af den hjälp, som dominions på andra sidan hafvet ge moderlandet, kraftigt framhäfves. Denna kryssare, som älven deltog i slaget vid Helgoland, är en gåfva från Nya Zeeland.

Zeppelinaren I England.
Enligt holländska tidningar itr man i England övertygad, att föraren det luftskepp, som flög öfver Englands östkust, var noga bekant med England. Han har riktat zeppelinskotten mot dockorna, petroleumbehållarna, centralpostkontoret och bangården. Underhusmedlemmen för Kings Lynn tror sig veta, att zeppelinaren var ledsagad af två automobiler, som vägledde honom genom ljussignaler.

Jättelik tysk fartygskanon.
I Artilleristische Monatheften undersöker en fackman riktigheten af Times’ meddelande om en ny tysk fartygskanon, som skulle skjuta 5 km. längre än de bästa engelska kanonerna. Han medger, att det finnes dylika 40,64 cm. kanoner, som skjuta på 42 km. afstånd. På sitt smalaste ställe är Kanalen 33 km. bred. Om man skjuter från Calais till Dover, så behärskas icke blott engelska Kanalkusten af skotten, utan därtill en kuststräcka af 9 km. bredd.

Hur är läget i väster?
Birschewija Wjädomostis korrespondent telegraferar, att det lyckats tyskarna att på högra stranden af Bzura och Rawka fatta fast fot och hålla sig kvar där.
Ryssarnas läge i Polen är nu svirare än förut.
Det vill synas, som ryssarna länge kunnat hålla enstaka punkter på vänstra stranden af Bzura och Rawka. Äro de nu definitivt undanträngda, så är naturligtvis clems läge försämradt. Tyska högkvarterets kommuniké innehåller härom: »Vår offensiv mot Sucha—Borchimov har krönts med framgång, och fiendens motangrepp ha tillbakaslagits med allvarliga förluster för honom. De ryska angreppen i trakten nordväst om Opotschna ha misslyckats».
Ryska kommunikon erkänner, att tyskarna i trakten al Borschimov och Gumin försökt närma sig de ryska ställningarna, än i öppet angrepp, än genom mingräfning, men påstår, att de där hejdades af ryssarnas eld och måste draga sig tillbaka med stora förluster.

Besättningen på Przemysl bar tagit 5,000 fångar.
Ryssarnas angrepp på fästningen Przemysl ha nästan fullständigt upphört. 5,000 ryska fångar, i rundt tal, ha förts in i fästningen.

Rumänien och kriget.
Betydelsen af segern vid Jakubeny i Bukowina är särskildt på det politiska området mycket stor. Enligt underrättelser från Rumänien har allmänheten där med feberaktig spänning följt den ryska offensiven mot Siebenbürgen. Den stora österrikiska segern har på det starkaste skakat den ryska prestigen i Rumänien. Militäriskt betyder stormandat af Kirlibaka slutet af deras offensiv i öster eller ett långt uppehåll.

Radom säges snart skola utrymmas.
Radom kommer nu att utrymmas. I Warschau ha inträffat öfver 20,000 flyktingar, telegraferas från Berlin.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 26 januari 1915
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *