Senaste nyheterna från kriget.

Stort sjöslag i Nordsjön.
Stor engelsk öfvermakt, men både engelsmän och tyskar tyckas ha blifvit allvarligt skamfilade.
BERLIN, 25 jan. Vid en framstöt i Nordsjön på söndagsförmiddagen af pansarkryssarna Seydlitz, Derflinger, Moltke, Blucher, fyra småkryssare och två torpedbåtsflottiljer uppstod strid med engelska pansarkryssarna Lion, Tiger, Princess Royal, New Zealand, Indomitable, flera småkryssare och 26 torpedjagare. Efter tre timmar afbröt fienden striden och drog sig tillbaka. En engelsk slagkryssare lär ha sjunkit samt tyska kryssaren Blücher. Alla öfriga tyska fartygen ha återvändt i hamn.

Den engelska versionen.
London, 25 jan. Engelska amiralitetet meddelar om sjöslaget ytterligare följande detaljer: De tyska fartygen höllo västlig kurs, tydligen med engelska kusten som mål. Då de observerade de engelska fartygen, vände de genast, men förföljdes. Omkring klockan 9,30 kommo båda eskadrarna i känning med hvarandra och strid följde. Klockan 1 kantrade och sjönk Blücher. Två andra tyska pansarkryssare skadades allvarsamt, men lyckades undkomma. Intet engelskt fartyg har gått förloradt. 123 öfverlefvande från Blücher har räddats. De engelska förlusterna i människolif äro endast ringa.

Vår privatkorrespondent i Stockholm telegraferar, att den engelska övermakten var stor. Deras kryssare räknade sammanlagdt 122,150 ton mot tyskarnas 87,300.

Det tycks sålunda, som om båda flottornas yppersta fartyg af kryssareklassen nu mätt sina krafter med hvarandra. »Derflinger» är Tysklands nyaste slagkryssare om icke mindre än 25,000 ton och Med en fart af 28 knop. Moltketypen räknar också ytterst värdefulla fartyg. Den bekanta »Goeben» tillhör denna typ. Blücher var ett mindre fartyg om 15,800 ton med en fart af 26 knop, med hufvudbestyckning af 12 st. 21 cm. kanoner. Det sjösattes 1908.
De engelska fartygen af »Tiger» och »Lion»-typen äro de yppersta, som för närvarande flyta på sjön. Tiger har ett deplacement af 30,000 ton, fart 30 knop, bestyckning 8 st. 34 cm. och 12 st. 15 cm. kanoner samt 5 torpedtuber. Fartygen af »Lion»-klassen äro föga mindre.

Tyskarna rapportera framsteg i öster och väster.
Berlin, 25 jan. I Argonne ha två franska angrerip tillbakaslagits vid Hartmannsweilerkopf. I Vogesarna och nordost om Weinbeck ha vi gjort framsteg.
På östra krigsskådeplatsen är i Ostpreussen och Polen ingen förändring att anteckna. Offensiven mot Such och Borsjimoff har krönta med framgång. Fiendens angrepp äro tillbakaslagna med stora förlustur för honom.

Fransmannen ha också framgångar.
Paris, 25 jan. Kommunikén kl. 11 e. m. igår meddelar: Tyskarna ha häftigt bombarderat Zilleleka och traktan af Albert. Fienden har kastat talrika bomber mot La Boisselle. I Argonne ha vi häfdat alla våra ställningar med undantag af en 50 meters skyttegraf. I Elsass ha striderna fortsatt i trakten af Uffholz och Hartmiannsweilerkopf, där vi trängde genom fiendens taggtrådsstängsel.

Österrikarna segra.
Wien, 25 jan. Söder om Sarnoff har fienden tvungits utrymma en del skyttegrafvar.
I Bukoavina har fienden blifvit slagen vid Kirlibaba, och den ryska offensiven på denna sida har härmed definitivt afbrutits.
Från öfriga fronter finnes intet nytt att förmäla.

Men ryssarna hejda deras eld.
Petrograd, 25 jan. Häftiga tyska angrepp vid Borstinoff och Gumin samt österrikiska på fronten Vasliski till sydost om järnvägen Usjgorod och Sambor ha hejdats af vår eld.

Luftkriget.
Engelsmännen säga sig ha skadat en tysk undervattensbåt.
London, 25 jan. Amiralitetet be-kräftar, att tyskarnas luftangrepp på Dynkirchen icke anstält särskild skada. Två engelska aviatörer företogo på lördagen återvisit öfver Zeebrügge och nedkastade 27 bomber på två undervattensbåtar och på kanonerna på hamnpiren. Man tror att den ena undervattensbåten allvarsamt skadats.

Rumänien griper in om 14 dagar.
(Privat till Gotlands Allehanda.)
Stockholm, 25 jan. Svenska Dagbladet uppger från Paris, att man där är säker på att Rumänien ingriper i kriget inom 14 dagar.

Tysklands ekonomiska utsvältning.
(Privat till Gotlands Allehanda.)
London, 25 jan. Engelska banker ha blifvit förbjudna att hålla krediter för de neutrala banker, som underhålla något slags affärsförbindelse med Tyskland.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 januari 1915
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *