Kriget.

De senaste zeppelin-historierna fria fantasier?
Från London telegraferas på lördag e. m.: De underrättelser, som ingått från myndigheterna på Norfolks östkust, ha icke innehållit några nya upplysningar om sedda Zeppelinluftskepp. Man sytes nu i allmänhet luta åt den uppfattningen, att det buller af motorer, som hörts i Cromer, måste ha härrört från flygmskiner och hydroaeroplan. Polisen i London har hittills icke fått order om att inkalla några förstärkningar, och har heller icke vidtagit några andra åtgärder mot ett eventuelt luftskeppsangrepp.
Till Daily Chronicle telegraferas samma dag från Deal i grefakapet Kent: I går kväll spreds här underrättelsen om att ett mystiskt luftskepp visat sig här å närheten. Strax efter kl. 9 hördes också ett surrande, som liknande bullret från flera flygmotorer. Stadens befolkning samlades på stranden, men intet luftskepp blef synligt, ehuru ljudet fortfor. Natten var vacker, men något molnig. Bullret, som flyttades i en cirkel med början nordost om staden, varade en half timme och förtonade i riktning mot Dover.

Tyskarna ämna fortsätta.
Korrespondensbyrån Norden meddelar, att man i invigda kretsar i Berlin anser, att för luftflottan plannerats en långt större andel i kriföringen än motståndarna någonsin tänkt sig. Förberedelserna äro nu afslutade, och hädanefter beror det blott på väderleksförhållandena, när luftkriget skall ta sin början på allvar. Det kommer säkerligen icke att riktas enbart mot England, utan äfven Frankrike får nog sin del af dess öfverraskningar. Så mycket är dock redan vunnet, att de allierade måste inse, att deras försvarsåtgärder mot luftangrepp icke ge någon trygghet. Den tyska krigskonsten på detta område förfogar nu öfver hjälpmedel, som möjliggöra en noggrann orientering äfven under natten. England och Frankrike må veta, att de ej äro mera skyddade under nattens mörker än på ljusa dagen.

Fransk rapport.
I lördags meddelades i Paris: Sydost om Ypres har fienden utvecklat större aktivitet än under de föregående dagarna. Sistförflutna natt ha såväl infanteri- som artillerielden i trakten af S:t Mardskogen varit mindre häftig. Ett fientligt batteri har bragts till tystnad.
I Argonne har fienden företagit mycket våldsamma angrepp vid Fontaine-Madame och fästningsverken Marie Thérése, söder om Fontaine-Madame. Efter två kraftiga motangrepp af våra trupper blef fienden kastad tillbaka. Vid fästningsverken Marie Thérése pågick striden hela dagen och fördes med yttersta energi på båda sidor. Vid nattens inbrott hade vi behållit alla våra ställningar.

Tysk rapport.
Stora tyska högkvarteret meddelar i lördags: På västra krigsskådeplatsen kastade flygare i går utan resultat ned bomber Vid Gent och Zeebrügge. Mellan Souain och Perthes norr om lägret vid Chalons har fienden i går eftermiddag företagit ett angrepp, men detta omintetgjordes af vår eld, och fienden kastades tillbaka till sina skyttegrafvar. I Argonne ha våra trupper väster om Fontaine-la-Mitte eröfrat en fientlig ställning och tagit tre officerare och 245 man till fånga samt eröfrat fyra maskingevar.
Nordväst om Pont-á-Mousson blefvo två franska angrepp afslagna med stora förluster för fienden. Under striderna för att taga våra skyttegrafvar tillbaka ha vi sedan den 21 dennes fråntagit fienden sju kanoner och ett maskingevär. Vid Wiesenbach ha alpjägarna slagits tillbaka. Flera fientliga nattliga anfall på Hartmannsweilerkopf ha Varit utan resultat.

Striderna i Flandern, som trots det dåliga vädret pågått under de senaste dagarna, ha väsentligen varit artilleristriden. Kanonerna ha dundrat från Nieuport längs hela Yserlinjen. En del skyttegrafvar uppgifvas vara oanvändbara, enär de äro fylda med vatten och lera.
Fransmännens påståenden, att de med framgång tillbakaslagit tyskarna i Voleserna, norr om Sennheimm, hålla ej streck, då de jämföras med tyska högkvarterets uppgifter, enligt hvilka de tyska trupperna kastade fransmännen från höjderna vid Hartmannsweilerkopf och togo två officerare och 150 man tillfånga.
Striderna fortgå här likasom i Argonnerna med utomordantlig våldsamhet.

Flygare kastar en bomb på holländskt område.
Var det ett engelskt aeroplan?

Till Frankfur. Ztg: telegraferas från Amsterdam: I tisdags eftermiddag nedkastades från ett Farman-biplan af okänd nationalitet en bomb mot det s. k. Englische Loch på sidan af Schelde på holländskt område. Flygmaskinen var utan tvivel engelsk, då ingen annan makts armé använder Farman-biplan. Bomben exploderade, men anstälde ingen skada.

Interventionsrykten.
Enligt hvad schweiziska tidningar omtala, diskuteras i Frankrike Japans intervention på den europeiska krigsskådeplatsen fortfarande med all ifver. De schweiziska tidningarna ha emellertid från diplomatiakt håll erfarit, att Förenta staterna bestämdt motsätta sig en allians mellan Japan och de europeiska staterna i ofvan angifvet syfte. Detta lär vara det största
hindret för ett anlitande a Japans hjälp.

Östra krigsskådeplatsen.
Ryssarna hejdas i Bukovina.

Tyskarnas offensiv mot Warschanu skrider i Suchasektionen långsamt framåt, heter det i tyska högkvarterets kommuniké.
I nordöstra Polen synes ryssarnas offensiv ha afstannat. De säga själva, att »endast strider af sekundär betydelse förekommit».
En nyhet af verklig betydelse från Bukoivina omnämdes ej i den österrikiska rapporten, men meddelas af ryska generalstaben i följande ordalag: I Bukovina koncentrera sig betydande österrikiska truppstyrkor.
Detta är sannolikt början till en ny fas i kriget på östfronten. De officiella rapporterna lyda:

Den ryska.
Stora generalstaben meddelar: På högra stranden af nedre Weichsel i området mellan floden och Khorsjele och längre åt öster ha våra trupper fortfarande känning med fienden. Sammanstötningar af sekundär betydelse ha här förekommit. På vänstra stranden af Weichsel ach vid Dunajetz ha inga väsentliga förändringar inträffat, men den vanliga gevärs- och artillerielden har på, vissa punkter förekommit. I Bukavina har det visat sig, att betydande österrikiska truppstyrkor koncentrera sig.

Den tyska.
På östra krigsskådeplatsen har intet nytt inträffat i Ost-Preussen. I norra Polen i närheten af Prasnysj har ett obetydligt ryskt angrepp afvisats. Ryssarna ha fördrvits från Blinno och Guisk. Svaga ryska afdelningar, som gingo fram mot Sjpital och Gorny, ha tvingats till återtåg. Våra angrepp mot Sucha-området gå framåt. I trakten af Ravka och väster om Chenziny stå lifliga artilleristrider.

I Polen har det Varit köld de senaste dagarna. Regnet har så godt som upphört, och Vägarna börja bli fastare.
Det uppgifves nu bestämdt, att Hindenburg ej afstått från planen att angripa Warschara. Lugnet Vid Bzura och Rawka är blott skenbart. Outtröttligt och målmedvetet arbetar Hindenburg på förberedelserna till offensiven. Den väsentligiaste anledningen till den nuvarande pausen är dimman. På grund denna försvåras spaningen mycket. Flygarna kunna ofta ej ens från den för dem synnerligen farliga höjden af 300 meter upptäcka någonting. Och flygarspaningen har just under detta krig visat sig mycket viktigare än kavallerispaning.

Märkligt omslag i turkiska kriget.
Turkarna ha framgång igen.

Kaukasiska arméns fredagskommuniké till Petrograd lyder: Inom alla områden af kaukasiska krigsskådeplatsen ha endast obetydliga sammanstötningar förekommit. De viktigaste aktionerna ha ägt rum i trakten af Transtsjorok, där svår offensiv fortfar med framgång, trots turkarnas hårdnackade motstånd. Nära Ardoa togo vi en kanon från fienden.
Det turkiska högkvarterets fullständiga rapport på fredag, hvilken vi förut delvis meddelat, lydde:
De ryska hufvadstyrkorna, hvilka, såsom förut meddelats, icke lyckats kringränna vår vänstra flygel, ha dragit sig tillbaka för vår motoffensiv. Våra trupper förfölja fienden.
Den 21 dennes försökte engelska stridskrafter att under betäckning af tre kanonbåtar angripa våra trupper vid Karna, men blefvo fullständigt slagna och tvungna att draga sig tillbaka, med stora förluster. Våra förluster voro däremot endast obetydliga.

Som af både ryska och turkiska kommunikén framgår, tyckas striderna fortfarande utkämpas på ryskt område. Det ser därför ut, som om ryssarnas segerbud varit efter vanan öfverdrifna och för tidiga.
Sammandrabbningen mellan turkarma och engelsmännen torde ha ägt rum någonstädes nedåt Schatt el Arab. Någon därstädes belägen ort Karma finnes dock ej i kartor eller handböcker upptagen.

Obestridligen ha turkarna på senaste tiden i regeln haft otur mot sina fiender, men de ha genom sin ihärdiga offensiv dragit stora ryska truppafdelningar mot sig, hvarigenom Turkiets deltagande i kriget för Tyskland och Österrike spelat en mycket stor roll. Ryssarna ha å de turkiska fronterna i elden en centralasiatisk och en sibirisk kår jämte den s. k. första kaukasiska kåren. Dessutom ett obekant antal reservtrupper. Dessa tre ryska kårer hade säkerligen antingen bragt Österrike i en oerhördt svår ställning eller också hejdat Hindenburgs stora frammarsch i Polen i december.
Hvad beträffar Storbritannien har det nödgats binda sina truppper ännu betydligare grad. I Mesopotamien t. ex. stå minst 20,000 brittiska och indiska trupper, i Maskat några tusen och kanske öfver 100,000 i Egypten. Likaledes måste engelsmännen vara på sin vakt mot emiren af Afganistan. Allt som allt så hindra turkarna Storbritannien från att utveckla sina stridskrafter i Frankrike och hålla de enda linjereserver, som Ryasland ägde kvar, definitivt bundna vid sina gränser.

Ett och annat.
— Holländska tidningar berätta följande om hur det gick till när den tyska undervattensbåten sänkte engelska ångaren Durward: 20 km. utanför Maasmynningen fick Durward syn på en tysk undervattensbåt, som uppdök helt nära fartyget. Tyska officerare gingo ombord på Durward och befallde besättningen att gå i båtarna. Undervattensbåten bogserade därefter båtarna ett stycke bort, hvarpå den affyrade tre torpeder och sänkte Durward. På sex timmar bogserades båtarna vidare till närheten af ett holländskt fyrskepp, där den lämnade dem och ångade bort. Durwards besättning blef snart upptagen af en holländsk ångare och införd till Holland.
— Den holländska tidningen Nieuwa Rotterdamische Courant meddelar, att allierades flygare i fredags företogo ett angrepp på Krupps fabriker i Essen och nedkastade ett flertal bomber. Bombardemanget var ett svar från de allierades sida på det tyska angreppet på de engelska städerna.
— Wien-tidningen Neue Freie Presse framlhåller i artikel att de neutrala staterna och i synnerhet de neutrala i norden nu komma till insikt om att centralmakternas krig föres äfven för dem och att detta krig, som är Tysklands och Österrike-Ungerns verkliga frihetskrig, är ett krig icke blott för de stora, utan äfven för de små nationerna, hvilkas utveckling England fruktar och söker förhindra.
— Från Berlin telegraferas, att för att bättre tillvarataga Tysklands hafreförråd har förbundsrådet utfärdat förbud mot att utfodra andra kreatur än hästar och andra hofbärande husdjur med hafre. Öfverträdelse af förbudet skall straffas med ända till tre månaders fängelse. Härens hafrebehof intill nästa skörd kommer därpå omedelbart att tryggas, sedan beslag af erforderliga kvantiteter gjorts. En annan viktig ekonomisk åtgärd är vissa t. v. medgifna lättnader för köttimporten hvarigenom man vill uppnå riklig införsel af ister från grannländerna.
— Milanotidningen Corriere della Sera erfat från Kairo, att den upprörda stämningen bland den egyptiska befolkningen växer i och med att turkarna rycka närmare. — Två engelska och franska flygare ha måst landa i Sinai öken. — En italiensk flygare vid namn Leonardi har störtat ned i Palestina.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 januari 1915
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *