Ur dagens post. Kriget.

Luftkriget — ett svar på det engelska svälthotet.
Tyska pressen skrifver om de påbörjade luftanfallen mot England:
Den engelska afsikten att uthungra Tyskland skall visserligen icke uppnås, men Tyskland skall nu med alla medel Börja för att det af England frambesvurna handelskriget skall genomföras med alla till Tysklands förfogande stående medel. De engelska hamnarna, hvilka äro en nödvändighet för den engelska handelns for bestånd, och handelsskeppen, hvilka ligga i hamnarna, träffas af de för den engelska handelns förstörande utsända luftskeppen i lika hög grad som England söker träffa den tyska handeln på hafvet.
Alla magasin, äfven de, som tjäna handeln, måste behandlas lika som engelsmännen behandla de tyska skepp, hvilka skulle fylla de tyska magasinen.
Transportångare, hvilka skola föra engelska trupper öfver till fastlandet, få under inga omständigheter räkna på skonsamhet.
Kajer, från hvilka trupper utskeppas, och järnvägar, på hvilka dessa trupper befordras, måste förstöras.
England har med den uttalade parollen af den tyska handelns förstörande själft gifvit stridslösen. Tyskland vore beredt att äfven göra densamma till sin. Det beklagar visserligen förlusten af oskyldiga människolif, men det tyska folket har lärt af det engelska exemplet, att detta beklagande icke finge afhålla det från att med alla krigiska medel uppnå det tyska målet.
Luftkriget skall därför fortfarande genomföras med alla möjliga medel, hvilka stå till det tyska folkets förfogande, och utan att akta på den verkliga eller tillgjorda förtrytelse, som den engelska pressen lägger i dagen. Så dömer hela den tyska pressen.

Luftskeppens aktionsradie.
Rörande zeppelinarnas färd till England skrifver Le Temps, att då luftfartygen upptäcktes öfver den holländska ön Tenschelling, har deras utgångspunkt antagligen varit Cuixhaven. Måhända ha tyskarna velat demonstrera, att hydroaeroplanangreppet på denna, hamn icke haft allvarliga följder. Vidare ha de säkerligen ansett, att fartygen på denna route kunde gå ända fram till de holländska öarna, utan att komma in öfver land, där de kunde observeras och varningar kunde utsändas. Den distans, zeppelinarna passerat, är fågelvägen till Terschelling 246 km. och från Terschelling till Yarmouth 253 km., alltså inallescirka 500 km. öfver havet. Därtill komma 115 km. längs engelska kusten. Denna resa är dock betydligt mindre farlig än den långt kortare distans, luftfartygen skulle ha att tillryggalägga vid ett eventuelt angrepp på Paris, då de här måste passera de franska li;nr jerna samt måste söka narra de vakna fransmännen, som vidtagit de mest omfattande åtgärder för att tillbakaslå ett dylikt angrepp.

En ny rysk offensiv.
Dunkla antydningar öfver London.

Från London meddelas, att Daily Telegraphs’ korrespondent i Warschau, Fortescue, telegraferar, att den första scenen i en ny rysk offensiv nu håller på att utveckla sig och att inom loppet af en månad en ny krigsteater kommer att draga världens uppmärksamhet till sig. Han fortsätter: »Den nya offensiven och det krigföringssätt som därvid skall användas har afpassats efter den ryska härens sammansättning och omfattar en ofantligt plan till samarbete.
Situationen i Warschaus omgifningan uppgifves vara fullkomligt normal. Många flyktingar finnas i staden, och massor af militär tillströmma dagligen, men det är icke sant, att myndigheterna gifvit befallning åt civilbefolkningen att utrymma staden; utan tvärtom har man nu blifvit så van att tyskarna »hamra» mot de ryska försvarslinjerna några mil borta, att det icke alls inverkar på lifvets dagliga gång.
Tyskarna ha omdöpt Lodz till Neu Breslau och anordnat reguljär järnvägsförbindelse mallen denna stad ramt Breslau och Berlin.

Bulgariskt-turkiskt förbund?
Till Berl. Tageblatt meddelas från Konstantinopel: Förre bulgar iske finansministern Radew — ledare för Radoslawistpartiet i sobranjen — tager i en artikel i Taswire Efwiar utomordentligt kraftigt till orda för ett bulgariskt-turkiskt förbund. Ett sådant förbund skulle, enligt hans mening, erbjuda icke blott finansiellt och kommersiellt, utan också militärpolitiskt skydd mot den gemensamme fienden.

Ryska soldater ha öfverskridit Rumäniens gräns.
Till Az Est meddelas från Bukarest: Med anledning af att ryska soldater nyligen under en strid öfverskridit rumäniska gränsen och kränkt Rumäniens neutralitet, har rumäniske krigisministern utfärdat en förordning, hvari han ånyo för de trupper, som bevaka gränsen, fäster uppmärksamheten på Rumäniens stränga neutralitet mot en hvar. Om soldater från hvilken krigförande makt som helst öfverskrida den rumäniska gränsen, skola de genast afväpnas, och om de icke efterkomma befallningarna härom, är det den rumäniska politärens skyldighet att gör ????????? sina vapen. Regeringen vill med dessa mått och steg vinna, att ryssarns icke ännu em gång skola försöka att öfverskrida gränsen, såsom skedde vid Suchzava.

Ett och annat.
— I tyska hären finnas nu 1,500 riddare af järnkorsets första klass, bland dem rikskanslern. Gent emot de 40 furstliga truppbefälhafvarna och omkring 150 generaler stå omkring 100 underofficerare och meniga, som erhållit den sällsynta utmärkelsen. Bland de öfriga finnas exempelvis en fältpostsekreterare, en förvaltningschef och ett krigsråd.

Gotlands Allehanda
Lördagen 23 Januari 1915
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *