För utevaro

från inskrifningsförrättning påförde k. befhde i Gotlands län genom beslut 21 sistlidne augusti värnpliktige sjömannen Johan Olof Hilmer Dahlgren böter till ett belopp af 40 kr. Häröfver har D. besvärat sig hos k. m:t under åberopande, att han under åren 1912-1914 varit anstäld i engelsk sjöfart och varit okunnig om sin skyldighet att göra skriftlig ansökan att utan personlig inställelse blifva inskrifven som värnpliktig. D. yrkade därför, att k. befhdes beslut måtte upphäfvas eller att han af nåd måtte befrias från utgifvande af de honom ådömda böterna.

Gotlands Allehanda
Lördagen 23 Januari 1915
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *