Begrafning.

I dag jordfästes stoftet efter f. vice konsuln Lars Niklas Eneqvist. Å flera enskilda ställen i staden samt å alla i hamnen liggande fartyg, deribland ett utländskt, flaggades å half stång, såsom en aktningsbetygelse för hvad den aflidne i lifstiden under sin bästa verksamhetsperiod verkat såväl i kommunens intresse som till sjöfartens fromma. På sin tid var han egare till ej mindre än nitton större och mindre fartyg, som gingo på nästan alla farvatten. Hvile han i frid!

Gotlands Tidning
Onsdagen den 25 april 1883
N:r 33.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *