Kriget.

Från västra fronten.
Om striderna vid Soissons erfar Wolffs telegrambyrå från stora högkvarteret:
De i de sista dagrapporterna blott i korthet meddelade striderna norr om Soissons ha ledt till en rätt beaktansvärd framgång för våra trupper, som kämpade och segrade under general Lochows och general-löjtnant Wicburas befäl.
Fienden blef på en frontbredd af ungefär 12 till 15 kilometer kastad tillbaka 2 till 4 kilometer trots sina starka ställningar och trots sin numeriska öfverlägsenhet. På fiendens sida hade 14:e infanteriregementet och 55:e reservdivisionen och en blandad jägarbrigad af territorial- och infanteriregementen samt dessutom turkos, zuaver och marockanska jägare kämpat. Af denna truppstyrka råkade mer än 5,000 man i tysk fångelaskap. Krigsbytet var mycket ansenligt, 13 tunga och 17 lätta kanoner, vidare revolverkanoner, talrika kulsprutor, gevär och handgranater samt slutligen stora mängder infanteri- och artilleriammunition.

Fransmannen ha ingenting att meddela.
Den kl. 11 i söndags afton utfärdade franska kommunikén om krigsläget lyder: Ingenting af betydelse har rapporterats med undantag af att våra trupp er bemäktigat sig en fientlig skyttegraf vid Perthes och en skog 200 á 300 meter framför våra linjer norr om Beauséjour.

Österifrån.
Ryssarna rapportera framgångar i Kaukasus.

Den kaukausiska arméns generalstab meddelar: våra trupper fullfölja med framgång sin offensiv trakten af Karaurgan och ha 15 dennes tagit mer än 1,000 fångar och eröfrat en mängd vapen.
På öfriga fronter ha blott detaljoperationer ägt rum.

Stämningen i Österrike.
Uppenbart tendentiösa engelska uppgifter.

Till Routers Office telegraferas från Rom: Från österrikiska gränsen ha ingått telegram, som ge vid handen att situationen i det inre af landet dagligen blir allt allvarsammare till följd af att bristen på bröd, mjöl och andra lifsmedel drifva prisen upp till hungersnödspris. Missnöjet är allmänt, och i alla större städer ha demonstrationer mot kriget förekommit. I åtskilliga städer ha de antagit karaktären af uppror. Barrikader ha till och med på sina ställen uppkastats. Åtskilliga sammanstötningar ha inträffat med polisen och trupperna, hvarvid flera personer sårata och en mängd arresterats.

De sänkta turkiska fartygen.
Af ryssarna förstörda i öppna hamnar.

Agence Ottomane meddelar: En krigsrapport af den 10 dennes från Petrograd har meddelat, att ryssarna skjutit i sank turkiska fartyg i hamnarna Surmine, Rizah och Hlopa. Med anledning häraf kan anmärkas, att dessa hamnar äro öppna städer och att de förstörda fartygen äro små fartyg utan besättning, tillhörande invånarna. Geom att angripa öppna städer, förstöra fartyg, som icke ha någon besättning, beskjuta enskilda bostäder och mot folkrätt och humanitet döda och såra civilis invånare ha ryssarna bevisat, huru långt ifrån de äro att förtjäna den plats bland de civiliserade nationerna, som de själfva göra anspråk på. Det är beklagligt om dylika handlingar, som dagligen upprepas, skola tvinga oss att tillgripa repressalier.

Kolonialkriget.
Swakopmund besatt af engelsmännen.

Engelska regeringens pressbyrå meddelar: Enligt officiellt tillkännagifvande har Sydafrikanska unionens stridskrafter i torsdags morse besatt Swakopmund i tyska Sydvästafrika. De brittiska förlusterna utgjordes af två dödade och en sårad.

Slaget vid Tanga.
Den största vapenbragd hittills i kolonierna.

Officielt meddelas från Berlin: Från slaget vid Tanga, den största vapenbragd som hittills utförts på våra koloniers mark, föreligger nu ett officielt meddelande från guvernören Tyska Östafrika d:r Schnee. Enligt till honom ingångna rapporter var resultatet långt betydelsefullare än de engelska rapporterna omtalat. Striderna ägde rum den 3, 4 och 5 november. Den 2 november infunna såg engelsmännen utarför Tanga med två krigsfartyg och 12 transportångare och fordrade, att vi skulle ge oss utan vilkor. Detta vägrade emellertid guvernören d:r Schnee. Därefter seglade fartygen bort, men visade sig ånyo den 3 november utanför Tanga och landsatte vid Ras Kasone ett eurapeiskt och fyra indiska regementen, däribland äfven kavalleri med fyra kulsprutor och nio kanoner. Men marinsoldater landsattes. Angreppet understöddes från sjön af kryssaren »Fox\’s» grofva kanoner. I en förbittrad tredagarsstrid blefvo de fientliga landstigningstrupperna med stora förluster slagna tillbaka. Den 4 november pågick slaget oafbrutet 15 ½ timmar. På aftonen ägde afgörandet rum med strid mot hela den fientliga styrkan, oaktadt staden på det häftigaste besköts af de fientliga skeppskanonerna. Elden från våra egna kanoner satte ett engelskt transportfartyg i brand. Äfven »Fox» träffades flera gånger allvarsamt» Den 6 november drogo sig de engelska fartygen norrut. Landstigningskåren, räknade omkring 8,000 man, under det våra egna stridskrafter uppgingo till omkring 2,000 man. Engelsmännens förluster uppgingo till öfver 8,000 i döda, sårade och tillfångatagna. Våra förluster voro ringa. Efter det engelsmännen slagits på flykten togo vi åtta kulsprutor, öfver 300,000 patroner, 30 fälttelefonapparater, öfver 1,000 filtar, en mängd gevär samt stora förråd proviant. Stämningen bland våra segrande trupper, som bestoda af polissoldater, kolonisoldater och frivilliga, var den bästa.
Hela räckvidden af det engelska nederlaget kan ännu icke ens tillnärmelsevis öfverskådas härifrån.

Ett och annat.
Lobeck, demokrat. ämnar i Förenta Staternas kongress föreslå skyndsam behandling af ett af honom i lördags framstäldt förslag till resolution, hvarigenom presidenten bemyndigas stoppa handeln med hvilken som helst makt, som mot folkrätten afbryter den amerikanska sjöfarten. Förslaget ger presidenten rätt att vägra utlämnandet af klareringspapper för fartyg och last, som äro destinerade till sådana länder, samt rätt att tillgripa andra administrativa åtgärder till hejdandet af handeln med sådant land.
— Från Dudapest telegraferas: Den officiella tidningen offentliggör en ministeriell förordning, härigenom moratoriet med några få ändringar förlänges till 31 mars.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 januari 1915
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *