Vår ångbåtsförbindelse med fastlandet.

Vi hafva idag hos Ångbåtsbolagets verkställande direktör gjort oss underrättade om det rykte, som berördes af oss igår. Det bekräftades, att afgörandet angående dag- eller natturer af poststyrelsen hänskjutits till k. m:t. Beträffande uppgörelsen mellan posten och ångbåtsbolaget medgafs, att en differens af ekonomiskt slag föreligger, och att denna möjligen kan föranleda ett återupptagande af natturerna. Rörande den närmare innebörden af differensen ifråga ville man i sakens nuvarande läge ej lämna några vidare upplysningar för offentligheten än den att bolaget icke uppstält några som helst anspråk i anledning af postföringens omläggning till 5 dagturer i veckan. Tvärtom har bolaget förklarat sig villigt att vidkänas det klarat sig villigt att vidkänas det i kontraktet med postverket för indragna turer bestämda afdraget. Ehuru det ofvanstående icke är mycket upplysande, och man väl kan förstå, att Ångbåtsbolaget icke vill för offentligheten framlägga en angelägenhet, som befinner sig på underhandlingarnas stadium, synes det dock framgå otvetydigt, att de ekonomiska kraf, som skulle stå i vägen för att vi tills vidare få behålla postturer under dagen, äro uppstälda af postverket. Vid sådant förhållande taga vi för gifvet, att meningsskiljaktigheten lätt nog är bragt ur världen, då den gifvetvis beror på något missförstånd.
Att postverket skulle vilja förtjäna pengar på att gotländingarna erhålla och finna sig i en försämrad postgång, det är ju så orimligt, att ingen kan tro på möjligheten att i längden fasthålla vid ett sådant yrkande.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 19 januari 1915
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *