Från landsbygden.

Hellvi syförening höll igår sin sedvanliga årsfest i folkskolans lokal, som för ändamålet var festligt smyckad med granar och svenska flaggor. Den traditionella festen har blifvit populär inom socknen, så att lite hvar vid juletid riktigt längtar därefter. Tillalutningen var också som alltid synnerligen storartad. Sedan en julpasalm förtonat, hälsade folkskoll. A. Mörrby de närvarande hjärtlig välkomna. Så kom hufvudtalet för aftonen med ett af pred. K. Nordfeldt från Visby hållet gediget föredrag i trettondagsstämning. Därpå vidtog programmets materiella del med allmän kaffedrickning. Sedan detta var undanstökadt, deklamerade kandidat N. Bergström några dikter med fosterländsk anstrykning, och därpå följde omedelbart ”Du gamla du fria”, som sjöngs unisont. Så började auktionen. Och nu som alltid hade föreningen den oskattbara turen, att som auktionist få äga hr Nordfeldt, som med sin säregna humor och med fart skötte klubban. Försäljningen gick därför med lif och lust och i hast gjordes slut på arbetsårets lager. Som en slutpunkt i programmet höll kand. N. Tegnér aftonbön och nedkallade till sist Herrens välsignelse, och den angenäma festen var så till ända.
I och med denna fest kan Hellvi syförening fira sitt 10-årsjubileum. Det var nämligen 1905, som fören, började sin verksamhet på initiativ af lär. fröken Karin Bergström. Hon har ock allt sedan dess som ordf. varit den ledande och uppehållande kraften inom föreningen åt hvilken hon ägnat ospard möda och lifligt intresse till dess fromma. Att föreningen under detta därom vittna de ej obetydliga penningsummor, som därifrån kommit olika missionssällskap till del. Äfven inom Hellvi socken har föreningen haft en viktig mission att fylla. Då föreningen går en ny arbetsperiod till möte tillönskas den all möjlig framgång och fortsatt visad välvilja från allmänhetens sida.
Aliquis.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 januari 1915
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *