Fögderiförvaltningens omorganisation

låter fortfarande vänta på sig.
Civilministern meddelar i statsverksprositionen, att det varit hans afsikt att framlägga k. proposition hos den nu sammanträdande riksdagen angående fögderiförvaltningens omorganisation. Den inträdda situationen har emellertid stält staten inför nödvändigheten att iakttaga den strängaste sparsamhet. Det har därför icke ansetts lämpligt att nu förelägga riksdagen förslag till allmän lönereglering inom någon del af statsförvaltningen. Hur önskvärd den här ifrågavarande omorganisation med däraf följande lönereglering i och för sig än är, synes frågan därför icke böra göras till föremål för behandling af denna riksdag. I stället torde tillfällig löneförbättring böra beredas åt kronofogdar, häradsskrifvare och länsmän jämväl under år 1916 enligt samma grunder, som hittills varit gällande under åren 1910-1915.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 januari 1915
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *