Telefonföreningen.

Samtlige platser, till antalet 50, äro numera upptagne i det första vexelbordet å centralstationen. Ehuru sådana bord tillverkas endast för ett antal af minst 50 ledningar eller stationer, har emellertid styrelsen, for att tillmötesgå en från flere håll uttalad önskan, vidtagit sådana anstalter att, om minst 25 nye delegare anmäla sig för inträde i föreningen, desse utan höjning i afgiften kunna erhålla plat ser i det nya vexelbord, som styrelsenär betänkt på att anskaffa, så snart nyss nämda minimiantal antecknat sig.
Lista för sådan anmälan finnes alla dagar tillgänglig &å Gotlands Allehandas annonskontor.
Visby 17 Aug. 1882.
INTERIMSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Augusti 1882
N:r 66

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *