Åter natturer?

Enligt hvad vi inhämtat, skulle poststyrelsens medgifvande, att postbåtarnas turer få utföras under dagen, endast vara provisoriskt i afvaktan på k. m:ts beslut. Poststyrelsen, som understält ärendet k. m:ts pröfning, lär emellertid, enligt hvad ryktesvis förnimmes, såsom vilkor för turernas omläggning hafva fordrat, att ångfartygsaktiebolaget Gotland skall vidkännas ett så betydande afdrag på den för bolaget redan förut knappa ersättningen för postföringen, att bolagets styrelse skulle hafva ansett sig nödsakad att gifva afslag härå.
Då vederbörande för dagen är bortrest, hafva vi hos ångbåtsbolaget ej kunnat få några vidare upplysningar. Det förefaller oss dock vara alldeles otroligt, att ett statens verk skulle vilja eller kunna begagna den för vår ö genom kriget och minfaran uppkomna beklagliga och prekära situationen för att tilltvinga sig fördelar på det gotländska bolagets bekostnad. Poststyrelsen har visserligen, såsom framgår af vårt fredagsnummer, meddelat oss, att den af länsstyrelsen framstälda begäran om natturernas utbyte emot 5 dagturer grundar sig på en allmän uppfattning. Men härifrån och till att utmynta denna uppfattning till en extra ekonomisk fördel för postverket är steget dock så långt, att vi tvifla på det här berörda ryktets tillförlitlighet. Af poststyrelsens skrifvelse till k. bfde framgår ej, att något särskildt vilkor är ifrågasatt. Då poststyrelsen i måndags vid sitt telegrafiska medgifvande åt och uppdrag till länsstyrelsen att anordna natturer ej fäst någon inskränkande bestämmelse, synes oss uppställandet af en sådan efteråt äfven vara en formell orimlighet, som man ej gärna kan tilltro poststyrelsen.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 januari 1915
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *