Från sjön.

Skeppet Eugenie, kapten Lindström, passerade i dag vid middagstiden Flintrännan i Öresund, enligt hvad skeppets redare telefonledes meddelar oss.
Allt väl ombord.
— Briggen »Emilie» från Sandefjord och briggen »Polarstjernen» från Kristiania, bägge med barlast, hafva strandat 1 1/2 mil vester om Gammelskagen. Skonerten »Ebenezer» från Geestemiinde, med last af kol, har strandat norr om Skagen. Alla tre fartygen äro vrak, men besättningarne räddades.
— Den 3 dennes strandade på Östagerstrand briggen »Apolly», kapten Braaseth, från Dfammen, på resa trån Göteborg till Schields med trälast. Fartyget är vrak, men manskapet bergades.
Följande natt har ett fartyg förolyckats på Tolbölstrand. Närmare underrättelser saknas, Fortfaraude hård nordvest med regubyar.
— Burkskeppet »Jupiter», fördt at kapten N. Nätterqvist och hemmahörande i Hernösand, anlände till Stugsunds hamn 2 demes efter att hafva 21 Juli lemnat Bremerhafen. Under denna r:sa mötte »Jupiter» på morgonen 29 Juli öster om Öland en skonert. Genom någon felaktig manöver från-skonertens sida kommo fartygen i kollision, hvarvid »Jupiter» förlorade klyfvarbommen och erhöll åtskilliga skador å förstäfven, men skonerten, som var tungt lastad, gick till botten efter 20 till 30 minuters förlopp.
Skonertens namn, hemvist m. m. äro okända. Dess besättning upptogs på ett annat förbiseglande fartyg.
— Skon. Euigheten, kapt. N. O. Ingvarsson, har under resa från Figeholm till Köbenhavn med last af ekbark törnat i närheten af Furöv. Kommet flott återvände fartyget i fredags till Figeholm, der antagligen lasten kommer att lossas och fartyget undergå reparation.
— Ångaren Union, kapten Ellerhusen, inkom i Oskarshamns hamn i lördags för att intaga kol. Det upplystes att åugaren på sin resa sett en annan större ångare i lägervall på Gotlands ostkust kämpa mot stormen med föga framgång, enär maskinen troligen varit skadad,
— Briggen Emilie från Häfverö, förd af kapten Audersson, sprang läck på resan från Örnsköldsvik till West-Hartlepool och inkom i söndags eftermiddag till Oskarshamn. Lasten består af plankor och bräder.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Augusti 1882
N:r 64

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *