Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Förfalskningsbrott. Med häktade hemmansegaren Mårten August Pettersson, Suderbys i Gothem, hölls i förgår ransakning å länsfängelset.
Pettersson, som är egare af 27/64 mantal Suderbys, värderadt till 10,500 kronor, erkände, att han på en undantagshandling för sin moder, som hade denna handling intecknad i första hand i hemmanet, faiskeligen skrifvit ett medgifvaude, uudertecknait med modrens namn, att hon vore villig döda densamma, hvarjämte namnen å de personer, som bevittnat modrens namnteckning, voro förfalskade; att han, som ej ansåg sig härigenom hafva gjort sin moder orätt, emedan hon skulle hafva erhållit andra inteckningen, begått förfalskningen för att i hypoteksbanken tå ett lån mot inteckning.
Pettersson, som är född 1853 och i goda ekonomiska omständigheter, dömdes till straftarbete i åtta månader och att vara förlustig medborgerligt förtroende ett år utöfver. strafltiden.

Konkursansökan inlemnades i måndags å från orten afvikne bagaren AxelSvensson som kallats att höras öfver ansökan 4 nästkommande September, Stadsfiskal Jansson törordnades i förgår att taga hand om boet.

Norra häradsrätten.
Får femte resan stöld var f. båtsmannen Johan Petter Rohnström från Othem åtalad, och hölls med honom igår ransakning å lansfängelset, dit han införpassats för en vecka sedan.
Genom inbrott hade 16 sistl. Juli bortstulits från en arbetare omkring 25 skålpund ull, minst 3 lispuud fläsk, en sparbössa med deri förvarade två tyska mynt samt ur en skänklåda derjämte ett finskt mynt och en svensk tioöring. För inbrottet misstänktes Rohnström, hos hvilken t. f. kronolänsman John Simedberg, åtföljd af en tjerdingsman och målsegaren, några dagar deretter höll uudersökniug, hvarvid en säck med deri törvarad ull och en påse, innehållande fläsk, påträffades nedgräfda omkring 30-alnar från Rohuströms byuingshus, hvadan han, oaktadt sitt nekaude aw hatva vetskap om saken, häktades,
Vid ransaknivgen igår vidhöll han, att han begått stölden, samt påstod att tolk, som ville störta honom, nedgratt det stulna i hans jord. Robnström, som är fodd i Visby, stratfades 1857 för törsta resan stöld, 1858 för andra, 1864 för treuje och 1867 tör sjerderesan stöld; han kom 1877 åter på fri fot och har sedan varit bosatt i Othem; från sin hustru, med hvilken Han, 22 år gammal, ingick äktenskap, bar han nu en längre tid varit skild och sammanbor nu med ogita Matilda Elisabet Gahnström. Under det han afgaf berättelse om sina lefnadsöden, förbiet han kall och lugn samt hånskrattade da och då.
Åklagaren begärde uppskof för vittnens inkallande och hörande ur qvinnan Gahnström, som erkänt, att Rohnström hemrfört det stulna, Målet uppsköts och skulle Rohnström fortfarande förblifva häktad.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Augusti 1882
N:r 64

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *