Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrått. För försummad renhållning fåldes skriddare O. N. Olsson, slagtare Ernst Odin, åkare Vestergren och arbetare Gustaf Jonsson att hvardera böta fem kronor.

Såsom förlikt anmåldes det förut omnåmda målet mellan hemmansegaren Å. Eriksson, Homa i Stenkumla, och handlanden Gustaf Klintberg. I den skrift, hvari Eriksson återkallade stimningen, erkindes att åtalet varit ogrundadt, Målet blef af råtten afskrifvet.

F. bagaren och landtbrukaren J. Sjöberg och dennes son F. 0, Sjöberg hafva yrkat ansvar å stadsfogden Frendin, emedan denne skulle hafva wuraktlåtit att verkstilla en utmitning samt förfördelat och ogvådat J. Sjöberg, Vid målets handlöggning igår hördes tvinne af Sjöberg inkallade vittnen; det ena vittnet afvek betydligt i sin beriittelse från hvad ett förut hördt vittne beråttat. Båda parter na öfverlemnade målet, hvari utslag faller 28:de dennes.

Afslutad. konkurs. F. bagaren och landtbrukaren J. Sjöbergs konkurs har afskrifvits, enår anmiilan ingått från sysslomiinnen, att inga tillgångar funnes i boet.

Vådaeld aflades igår af hemmansegaren Karl Björkman, Anglarfve i Träkumla.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Augusti 1882
N:r 61

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *