På inbjudan af hushållningssällskapets

beredningskomité för husdjursskötseln och mejerihandteringen har i dag på middagen hållits ett sammanträde å Arbetareföreningens lokal med medlemmar i styrelserna för mejerierna på Gotland för att samråda om väckt förslag att ordna en smörprisstatistik för Gotland.
Sammanträdet, som var besökt af ett 20-tal personer öppnades af dir. N. Broander, som i ett kort hälsningstal framhöll, att meningen med en smörprisstatistik vore att de olika mejerierna skulle meddela mejerikonsulenten hvad de ha för pris på sitt smör. Mejerikonsulenten räknar sedan ut medelpriset, hvilket därefter offentliggöres i ortstidningarna. Nyttan af en dylik statistik är att den kan vara en god vägledning för dem, som ha att sälja smör.
Sedan dir. Broander utsetts att leda sammanträdets förhandlingar, föredrog han en del uppgifter rörande den af en del län å fastlandet anordnade smörprisstatistiken.
Härefter diskuterades frågan om ordnandet af en smörprisstatistik för Gotland, hvarvid ett par talare förordade bifall till det väckta förslaget, medan hr A. Nyberg, Hesselby, däremot stälde sig något tveksam beträffande nyttan af en sådan statistik för Gotland. Hr H. Hermansson, Hafdhem, framhöll, att införandet af en statistik vore ägnadt att väcka förtroende såväl de olika mejerierna sinsemellan som mellan dessa och leverantörerna. Ytterligare ett par andra talare yttrade sig i samma riktning och poängterade ånyo nyttan af en statistik, som i synnerhet troddes komma att göra särskildt godt för de nya mejerierna.
Sedan diskussionen afslutats, beslöto de närvarande att uttala sig slöto de närvarande att uttala sig för anordnandet af en smörprisstatistik för Gotland. Förslaget kommer nu att bli föremål för hushållningssällskapets vidare behandling.
Sex mejeriföreningar voro representerade vid mötet, som drog en tid af halfannan timme.
Vid mötet diskuterades vidare ett par andra önskemål rörande mejerihandteringen, särskildt kylningsfrågan. På hemställan af ordf. beslöt mötet att ingå till styrelsen för Gotlands järnväg med framställning om anskaffandet af flere kylvagnar för transport af smöret under sommarmånaderna. Mejerierna skola själfva åtaga sig kostnaderna för vagnarnas isning.
I samband härmed bragtes på tal frågan om uppförandet af ett kylhus, rymmande c:a 1,000 drittlar. Tidpunkten för uppförandet af ett kylhus ansågs emellertid icke ännu vara inne, men i stället beslöt mötet att hos Finska ångfartygsaktiebolaget i Hälsingfors göra framställning därom, att – i händelse bolaget kommer att upptaga trafiken mellan Gotland och England – kylningsmaskiner måtte installeras å de båda af bolagets båtar, som förmedla trafiken å nämda trade.
Till sist diskuterades ett par smärre frågor af ekonomisk natur.

Gotlands Allehanda
Lördagen 16 januari 1915
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *