Senaste nyheterna från kriget.

Tyska kryssaren Bremen svårt skadad.
London, 18 jan. Till tidningen Star telegraferas från Petrograd: Tyska kryssaren Bremen har svårt skadad af en exploderande mina anländt till Wilhelmshaven.

Alltjämt skyttegrafstrider i Frankrike.
Paris, 13 jan. Norr om Soissons ha mycket häftiga strider stått om af oss förut eröfrade skyttegrafvar. Vi ha af visat flera angrepp och tagit nya grafvar. De hårdnackade striderna norr om Beauséjour fortsätta.

Den österrikiska rapporten har föga nytt att meddela.
Wien, 13 jan. Fiendens förnyade försök att forcera öfvergången öfver Nida ha återupptagitss men tillbakaslogos med stora förluster.
Artilleristriderna söder om Weichsel fortsattas.
I Karpaterna omöjliggör den ogynnsamma väderleken hvarje större aktion.

Ryskt meddelande om slaget vid Warschau.
Ännu långt från afgörandet.

Petrograd, 13 jan. På vänstra Weichselatranden fortsatte tyskarne natten till måsdagen och följande dag försöken att med små afdelningar angripa spridda delar af vår front. Alla försök omintetgjordes. Ett hårdnackadt angrepp af tyskarna i trakten af byn Sucha har misslyckats liksom vid Moghelygården.

Ryssarna säga sig ha framgång i striden vid Karaurgan.
Petrograd, 13 jan. Kaukasiska generalstaben meddelar: Striden i riktning mot Olty fortfar, liksom häftiga strider vid Karaurgan. De visa sig luta till vår fördel. Den 11 dennes tillfångatogo vi af 32:a infanteriregementet 11 officerare, 3 läkare och 1,500 soldater, hvarjämte nästan en hel bataljon af 52:a infanteriregementet blifvit tillintetgjord.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 januari 1915
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *