Understöd åt tulltjänstemän under krigstjänstgöring.

K. m:t har förklarat, att kungörelserna 28 aug. och 18 sept. 1914 angående aflöning i vissa fall åt civil befattningshafvare, hvilken på grund af anställning såsom officer eller underofficer fullgör militär tjänstgöring m. m. skola äga tillämpning jämväl å e. o. tjänsteman såväl af högre som af lägre grad, hvilken under minst 12 af de 13 månader, som närmast föregått den dag, då han blifvit eller blifver inkallad till krigstjänstgöring varit inkallad till tjänstgöring i tullverket eller innehaft förordnande å ordinarie tjänst eller tjänst å extra stat i tullverket.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 12 januari 1915
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *