Mönstring förrättas

under tiden mellan den 15 Januari och Februari månads utgång år 1915 med värnpliktiga, tilldelade KUNGL. FLOTTAN och KUNGL. KUSTARTILLERIET och inskrifna å något af sjömanshusen: Nyköpings N:o 231, Södertelgc N:o 232, Stockholms N:o 233, Västerås N:o 234, Uppsala N:o 235 och Visby N:o 236 inom Stockholms sjörullföringsområde.
Mönstringen försiggår å sjömanshusen kl. 10 f. m.-2 e. m.
Mönstringsskyldig är hvar och en, tillhörande någon af årsklasserna 1903-1914 eller A och B-klasserna med undantag af den, som är eller varit i tjänstgöring som värnpliktig det år, mönstringen gäller.
Värnpliktig, tillhörande 1903 års klass, öfverföres ej till landstormen förrän med utgången af år 1916.
Värnpliktig, född 1874, tillhör landstormen allt fortfarande till och med 1916 års utgång.
Till sjöfart inmönstrad är befriad från mönstringsskyldighet.
Inom den utsatta tiden för mönstringen skall värnpliktig insända till Ombudsmannen för det sjömanshus, han tillhör, en vederbörligen ifylld blankett till mönstringsanmälan, såvida han icke personligen. inställer sig för att muntligen afgif va föreskrifna uppgifter angående bostad och sysselsättning m. m.

Öfriga meddelanden:
Mönstring skall ske å det sjömanshus, den värnpliktige tillhör.
Insändes skriftlig anmälan om mönstring, skall densamma åtföljas af inskrifningsbok, såvida den värnpliktige ännu icke fullgjort all honom i beväringen under fredstid åliggande tjänstgöring eller under föregående år aflagt examen vid högskola eller navigationsskola.
Den, som personligen inställer sig vid mönstring, skall redhafva inskrifningsbok och sjöfartsbok.
Värnpliktig, som erhållit nådigt tillstånd att afflytta från riket och fortfarande vistas inom landet, är skyldig undergå mönstring.
Postförsändelse med mönstringsanmälan samt dithörande böcker och handlingar må, därest den icke rekommenderas eller assureras, aflämnas till befordran utan skyldighet för afsändaren att förse densamma med frimärke eller erlägga kontant betalning därför. Dylik försändelse inlägges i öppet bref med påskrift å kuvertet om innehållet samt aflämnas å:postkontor.
Värnpliktig, som utan laga förfall uteblifver från mönstring, böter hvarje gång fem (5) kronor.
Såsom laga förfall f%’i försummad mönstring anses, om man är sjuk, om man är i Konungens eller rikets tjänst uppbådad eller faren, eller om man sitter i häkte.
Sjukdom skall, för att som laga förfall anses, styrkas med behörig läkares intyg, hvilket den värnpliktige är skyldig själf anskaffa. Kan läkareintyg ej anskaffas, må förfallet intygas af statens ämbetseller tjänsteman, eller af präst i församlingen, eller af ordförande i kommunalstämma, eller af ordförande eller ledamot i kommunalnämnden, eller af ledamot i häradsnämnden.
Värnpliktiga, hvilka vid inskrifningen tillhörde landtrnllföringsemråde och tilldelades KUNGL. FLOTTAN eller KUNGL. KUSTARTILLERIET och sedermera inskrifvits vid något af ofvannämnda sjömanshus och där kvarstå, erinras om, att de äro öfverförda till Stockholms sjörullföringsområde och skyldiga mönstra vid sjömanshus.
Stockholm i December 1914.
F. CARLSON.
Befälhafvare för Stockholms Sjörullföringsområde.
Adress Styrmansgatan 51 II,
Stockholm.

Gotlands Allehanda
Lördagen 9 januari 1915
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *