Stettinångaren »Stockholms» förolyckande.

I anledning af vår uppmaning till kustbefolkningen att till härvarande tyska konsulat meddela upplysningar som kunde leda till ett uppklarande af förhållandet med ångf. »Stockholm», halva meddelanden ingått ifrån kustuppsyningsman Klintberg i Slite, fanjunkare Stenman, Fårösund, och hemmansägare Söderström, Botvaldavik. Häraf framgår, att på många ställen å nordöstra kusten halva slipers drifvit i land, hvarjämte ytterligare en del af en skeppslucka flutit i land vid Bungenäs samt i Botvaldavik 20 lifbälten och en röd och hvitmålad lifboj med namnet »Stockholm». Sistnämda fynd torde fastslå det beklagliga faktum, att den af oss i måndagsnumret omnämda Stettinångaren med detta namn gått till botten med man och allt. Enligt skeppslistan utgjordes besättningen af 15 personer. Hvad som vållat olyckan, om det varit en flytmina eller någon annan orsak, är ju svårt att yttra sig om. Emellertid är den vid Bungenäs funna skeppsluckan söndersplittrad i den ena ändan på ett sätt, som tyder på en explosion.
Senare på middagen meddelar grosshandl. Hansen, Burgsvik, att en lifboj märkt »Stockholm» och en skeppsbåt landdrifvit i Vamlingbo. Båten har tydliga skador, efter en explosion, och häraf torde alltså farhågorna att ångaren sprängts af en mina till fullo bekräftas.

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 januari 1915
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *