Kriget.

Stäliningen i väster.
Häftiga strider norr om Arras och i Argonne.
Stora tyska högkvarteret meddelar: På västra krigsskådeplatsen ha engelsmännen, och fransmännen fortsatt att genom beskjutning förstöra de belgiska byarna bakom vår front. Norr om Arras äga fortfarande förbittrade strider rum om besittningen af de af oss i onsdags stormade skyttegrafvarna.
I västra delen af Argonne ha våra trupper trängt ytterliga fram. De den 5 dennas i östra delen a Argonne (Bois de Courte-Chaussée) företagna angreppen nådde ända fram till våra skyttegrafvar, men fienden blef utefter hela linjen åter kastad ut ur våra ställningar med svåra förluster. Våra förluster voro relativt små.
Väster om Sennheim fortsatte fienden i onsdags afton att söka komma i besittning af 425-metershöjden, men hans angrepp blef tillintetgjordt genom vår eld. Höjden förblef i vår besittning.

Tyskarna närma sig Beltort.
Från Bonfol i Berner Jura meddelas att fransmännen nu äro fullständigt utdrifna ur lll-dalen och dess höjder samt förlagt sitt hufvudkvarteter i riktning mot Belfort.
Väster om Mülhausen hafva alla försök af fransmännen att gå fram från Thann afvisats. Deras angrepp, som delvis mycket bra kunde observeras från schweiziska gränsen, slutade alla med negativt resultat. Man tror, att fransmännen nu, närmast komma att utrymma Largedalen.

Fransmännen gå något framåt i öfre Elsass.
Den kl. 11 på onsdagens afton uppsatta franska kommunikén innehåller: De enda anmärkningsvärda händelser som i dag rapporterats ära i norr en rätt liflig kanonad i trakten af Lillebeeks, att vi häfdat våra ställningar i Argonne och att våra trupper ha gått något fram i Schirtzbachskogen vid A??????.

Flera Kanalflygare.
Times\’ korrespondent i Flandern telegraferar, att tre zeppelinare i onsdags morse visade sig öfver kusten mellan Galais och Gravlines. Tyska Flygare visade sig under dagens lopp upprepade gånger öfver Dynkirchen, trolgen endast utsända som spanare för att betäcka de tyska luftskeppens rörelser, och nedkastade endast en bomb.
De allierades flygare fördrefvo två gånger de fientliga flygmaskinerna.

En engelsk teori om de tyska undervattensbåtarna.
Den sjömilitäre författaren Percival Hislam framställer en ny förmodan rörande de tyska undervattensbåtarnas uppträdande i de engelska farvattnen. Det är vissa saker, säger han, som en undervattensbåt måste hafva för att kunna föras på längre färder, nämligen lifsmedel och bränsle. När man nu vet, att de flesta modärna undervattensbåtar äro försedda med luckor, genom hvilka en dykare kan sändas ut, när båten är under vattnet, förstår man, att det är en enkel sak för en sådan dykare att hämta bränsle och konserver från en undervattensbasis på ett eller annat grundt ställe i en afsides liggande vik. Det är därför icke orimligt att antaga, att Tyskland före kriget inrättat sådana etapper under vattnet, rikligt försedda med olja och lifsmedel och lätt tillgängliga för dykare(!) Tyskarna ha gjort mycket svårare saker än detta under tiden närmast före krigsutbrottet.

I öster.
Ryska offensiven mot österrikarna hejdad.
Officielt meddelas. från Wien: De sedan flera månader med växlande lycka pågående striderna i Karpaterna fortfara. De karaktäriseras såsom företag i mindre stil i de ofta vidt skilda, ensamt liggande dalarna. De senaste dagarna ha vi efter att ha erhållit fönstärkningar försökt vinna terräng vid några floders öfre lopp genom att gå till anfall mot fienden.

Väster om Uszokpasset och i Beskiderna råder lugn.
Vid fronten norr och söder om Weichsel förekommo i onsdags artilleristrider.
Ryssarnas försök att bryta igenom de två österrikiska arméernas förbindelse vid fronthörnet, särskildt genom anfall på Gorlicehöjderna ha misslyckats.
Enligt ungerska tidningen Az Est har ryssarnas offensiv såväl mot västgaliziska armén som mot Karpaterarmén måst inställas, sedan österrikarna fått förstärkningar.
Hvad ställningarna vid Nida beträffar, skiljas de stridande af floden och dess sumpiga stränder, som äro mycket farliga och blott lämna möjlighet till öfvergång på få punkter, som skarpt bevakas. Ryssarnas försök att från Bochnia tränga fram till Warschau tillbakaslogos blodigt, hvarpå de gräfde ned sig i skyttegrafvar, där de nu ligga. På båda hållen äro ställningarna mycket starka och skyttegrafvarna ligga i flera linjer. Skulle den första linjen tagas, så bli eröfrarna beskjutna från de bakom liggande.
Tyska trupper, särskildt rhenländare, äro blandade med österrikarna på västgaliziska fronten och hjälpa betydligt till att hålla stämningen uppe genom sitt oförvägna mod.

En holländsk rapport.
Enligt meddelande till Voss. Zeit. från Amsterdam hafva ryssarna armerat ångbåtar, som göra ett godt arbete på Weichsel och hindra tyskarna att sätta sig fast på öarna i Bzuras mynning. Tyskarna hafva försökt att från luften beskjuta dessa båtar med bomber, men hittills utan resultat.
Vid Rawka utveckla tyskarna liflig vaksamhet och öfver den 30-35 meter breda floden försiggår alltjämt en duell med alla slags kanoner. Mycket stora granater hafva fallit i de ryska skyttegrafvarna, så att man där trodde att man hade de berömda 42-centimeterskanonerna framför sig. Från sina löpgrafvar skjuter tyskarna ett nytt slags skott, dem ryska officerare kalla lufttorpeder; de utgöras af bomber med tändsnören, hvilka med tillhjälp af en hittills okänd mekanism afskjutas på ett afstånd af endast några hundra meter — alltså ungefär det afstånd, som skiljer de fientliga arméerna på ömse sidor om floden. Ryssarna begagna sig af handgranater.

Österrikarna drifva tillbaka öfverlägsna ryska stridskrafter.
Tidningen Az Est meddelar: En del af de ryska trupper, som inträngt i komitatet Ung, ha genom Lyatadalen fortsatt in i komitatet Bereg. Ryssarna voro öfverlägsna till antalet men våra trupper lyckades dock efter att ha skaffat sig fördelaktiga ställningar hejda fienden och åter drifva honom, tillbaka.
Att situationen ej anses oroväckande framgår däraf att de stora fabrikerna fortsätta sin verksamhet.

Turkarnas nederlag allvarligt.
Från Petrograd telegraferas: Det fullständiga nederlag, som drabbat den turkitska hären i Kaukasus och hvarvid hela nionde armékåren togs till fåna med alla sina officerare, medan tionde armékåren drefs på flykten, kommer att bli ödesdigert för hela det turkiska fälttåget i Klaukasien. De turkiska trupperna, som natt fram till Ardagan och nu äro på flykt därifrån, ha kommit i en ytterst farlig belägenhet. Efter ryssarnas stora seger är det fara värdt att hela denna del af den turkiska Kaukasushären blir tillfångatagen.

Äfven turkarna rapportera emellertid framgångar.
Stora turkiska generalstaben meddelar: Våra från Somai och Bajirgue framryckande trupper ha besatt Urmia, som är en viktig stödjepunkt för ryssarna. Efter den oafgjorda sammanstötningen till sjöss mellan ryska flottan och två turkiska kryssare borrade ryska flottan ett italienskt handelsfartyg i sank, ehuru det hissade italiensk flagg.
Enligt ingångna underrättelser ha våra trupper i förening med allierade stammar i Aserbieidjan uppnått ytterligare resultat utöfver segern vid Miandoab. Ryssarna förlorade under sitt återtåg två kanoner och talrika fångar. Söder om Miandoab ha andra turkiska styrkor slagit fienden och gjort ett betydande byte af vapen och ammunition.
Som man finner, talas här ej alls om de svåra nederlagen i Kaukasien, utan blott om framgångar i norra Persien samt om att de två turkiska kryssarna kommo helskinnade undan sammandrabbningen med hela ryska flottan på 17 fartyg. Var det Goeben och Breslau, så är ju saken rätt förklarlig, men visar det sig vara sant att Goeben på grund af skada genom en mina f. n. måste hålla sig i hamn, så ha turkarna skäl att vara belåtna med att ha undkommit billigt.
Turkarnas till en början så segerrika framträngande på ryskt område har fått bakslag. Ej nog med att de åter förlorat Ardagan till ryssarna, de ha äfven enligt ryska kaukasiska generalstabens rapport lidit ett afgörande nederlag vid Sarikamysj.

Goeben har stött på ryska minor.
Från Konstantinopel telegraferas: Kryssaren Goeben stötte juldagen på två ryska minor i närheten af Bosporen. Fartyget blef allvarligt skadadt och fick stora hål i vattenlinjen. Den turkiska flottans aktionsduglighet har på grund af denna olycka i väsentlig grad minskats.

Den albanska oredan.
Från Valona meddelas till Giornale d\’Italia, att de i staden landsatta italienska trupperna intaga gynnsamma förpostställningar. Flera personer, som utan laga former kastats i fängelse, ha frigifvits och öfverlämnats till de civila myndigheterna.
I Durazzo blir situationen ständigt allvarsammare. Dit ingångna underrättelser från Essad Pascha lyda oroande. Man fruktar för hans lif, därest han faller i de upproriskas händer.

Ryssarnas förlustsiffra.
En fransk uppgift.
Matin uppger siffran för ryssarnas förluster i döda och sårade från krigets början till 22 december till 1,650,000 man.

Ett och annat.
— En sakkunnig på området förklarar Daily Telegraph, att det befintliga världsförrådet af hvete enligt hans uppfattning öfverstiger behofvet, bortsedt från Tyskland och Österrike-Ungern, med 12 á 15 proc.
— Den berömde filmkomikern Prince, mest bekant för svenska publikan under namnet »Petter», har stupat på sin post. En fransk underlöjtnant Dagens vid ett jägarregemente, f. n. sårad och vårdad i sitt föräldrahem, skrifvar i ett bref af 12 december: »Prince har stupat. Han var i min trupp och han utmärkte sig så, att han bli korpral: Det var underligt för oss, som mer än en gång sett honom spela komisk soldat, spektaklet, åbäket, att stifta bekantskap med verklighetens Prince. En hjälte en tapper man, den modigaste af oss alla. Hur ofta såg jag honom icke med bajonetten påskrufvad störta fram som en stormvind. Jag såg honom anföra sin trupp. i skogen vid Commercy, det gick muntert, med en visa på läpparna. Leendet lämnade honom aldrig, hvarken i lifvet eller i döden. Kamraterna påstodo att han smålog ännu när de begrafde honom».

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 januari 1915
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *