Genom exekutiv auktion,

vilken förrättas här å landskansliet torsdagen den 28 januari 1915 klockan 1 e. m. komma att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till den högstbjudande ovillkorligen försäljas den av Lars Viktor Eriksson senast lagfarna fastigheten 9/16 mantal Ousters i Hangvars socken.
Å egendomen, som är belägen vid bygdevägen från Tingstäde socken till Hangvars socken och 5 kilometer från sistnämnda sockens kyrka samt 1 nymil från Tingstäde järnvägsstation, finnas följande åbyggnader uppförda:
1:o) boningshus i två våningar av sten under tegeltak, inrymmande i nedre våningen 4 rum och kök jämte förstuga samt i övre våningen 2 rum och kök jämte vind; källare finnes under hela huset;
2:o) flygelbyggnad av sten under tegeltak, inredd till 2 rum med förstuga, källare och vind;
3:o) flygelbyggnad av sten under tegeltak, inredd till tvättstuga m. m.;
4:o) magasinsbyggnad av stockvirke under spåntak, innehållande 3 våningar;
5:o) hus av sten under spåntak, inrett till snickarebod och smedja;
6:o) hemlighus av sten under spåntak;
7:o) ladugårdshus av delvis sten och delvis trä under spåntak, inrett till häst- och kostall, svinhus och lada jämte ett tillbyggt redskapshus under spåntak; samt
8:o) hönshus av trä under brädtak.
Samtliga åbyggnader äro i dåligt skick.
Till fastigheten, som för närvarande undergår laga skifte, hör en areal av omkring 800 tunnland jord, bestående av omkring 650 tunnland skogsmark, 150 tunnland öppen jord, 12 tunnland äng och 2 tunnland gårdstomt och trädgård. Den öppna jorden utgöres av omkring 50 tunnland fastmarksåker och 100 tunnland myrmark.
Skog finnes knappast till husbehov.
Fastigheten är i allmänhet illa hävdad och gärdesgårdarna befinna sig i dåligt skick.
Angående denna fastighet, som av vederbörande utmätningsman saluvärderats till 14,000 kronor, kunna närmare upplysningar här erhållas; och äga de, vilka hava fordran, som bör ur egendomen gäldas eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, att vid densamma sin rätt bevaka, varförutom de, vilka på gruud av skriftlig handling äga nyttjanderätt till egendomen eller rätt till servitut eller till avkomst eller annan förmån av egendomen böra, där ej rättigheten är intecknad eller skall oansett försäljningen äga bestånd, före auktionen hit ingiva i huvudskrift eller bestyrkt avskrift den handling, därå rättigheten grundas.
Visby i landskansliet den 17 december 1914.
Gustaf W. Roos.
K. P. Lundblad.

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 januari 1915
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *