Julbjudning för de fattiga

var anordnad 2 januari i församlingshuset af Visby stadsmission under stor tillslutning af föreningens skyddslingar.
Festen inleddes med ps. 55, hvarefter pastor J. Söderberg förrättade bön och höll ett föredrag i anslutning till bibelordet: Ordet varda kött och bodde ibland oss» etc. (Joh. 1) och uttalade därvid den önskan att något julens härlighet måtte skönjas älven i de fattigas tjäll under denna julhelg och att äfven denna julfest måtte flå julens konung till gäst.
Härefter sjöngos en delsånger, hvarpå pastor Thelander höll en betraktelse öfver bibelordet: » Frukta icke du lilla hjord, ty det är ederfaders goda ,bekag att gifva ede riket». Talaren fastslog därvid, att de fromma här i världen äro få, men likväl vill Gud ihågkomma dem. Vid härlig röstdisposition föredrog så fröken Vendla Olofsson trenne vackra julsånger. bl. a. Merikantos »Mins du psalmen».
Vid ett präktigt kaffebord blefvo de fattiga inbjudna till välfägnad på bästa sätt med kaffe och rikligt dopp. Programmet upptog i öfrigt en julberättelse, uppläst af fröken Hilda Sandberg.
Pastor Söderberg afslutade festen med några varmhjärtade ord i anslutning till bibelorden i Ebreerbrefvet: »Vi hafva här ingen varaktigstad, utan söka efter den tillkommande», och lade därvid de närvarande på hjärtat att tänka på, huru många inom vårt samhälle just under dessa sista tider fått göra uppbrottet från denna förgängliga värld.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 5 januari 1915
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *