Sedan Hushållningssällskapet,

i ändamål att bidraga till hästafvelns förbättrande inom länet, förliden höst inköpt två hingstar af norsk race, den ena införskaffad från Norge och stationerad å egendomen Furubjers i Tingstäde socken, den andre, fallen efter en af sällskapet förut från Norge införskaffad hingst och ett vestgöta sto af blandad norsk race, stationerad å egendomen Klintebys i Klinte socken, får sällskapets förvaltningsutskott härigenom tillkännagif va, att de af länets innevånare, som önska att erhålla stret efter dessa hingstar, ega att sådant anmäla hos konsuln och riddaren J. P. Stare å Furubjers eller hos possessionaten hr H. Wähler å Klintebys. Språngafgiften för hvarje sto är å förra stället 10, å sednare stället 5 riksdaler.
Med afseende å det ändamål,för hvilket Hushållningssällskapet bekostat hingstarnes inköp, nemligen åstadkommandet af en kraftigare häststam inom länet, hat förvaltningsutskottet bestämt, att endast felfria ston, eller sådana som, enligt Veterinärläkares intyg, icke äro behäftade med ärftlige fel, må af sällskapets hingstar betäckas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 Mars 1874
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *