Kreaturstorgdagen i onsdags,

den första i sitt slag i Visby, var talrikt besökt, nästan mera än de forna marknaderna, som dessa torgdagar hädanefter skola ersätta. Dock syntes flertalet af de besökande, bevarande de gamla traditionerna, gästa staden snarare för att göra sig en glad dag, än för att bidraga till omsättningen at kreatur eller jordbruksalster, som ju skall vara ändamålet med dessa möten. Och så kommer det antagligen att fortgå någon tid, innan allmänheten hunnit göra sig förtrogen med de nya anordningarna.
Tillförseln af kreatur var stor, men omsättningen syntes vara ringa. Prisen stälde sig för skogshästar från 50 till 100 kr.; arbetshästar 100, 200 till 350 kr.; oxar 200 till 350 kr. paret (för en oxe betaltes ända till 190 kr.); ungnöt 30 till 70 kr.; kor 50, 65 till 80 kr.
Anordningarna på sjelfva mötesplatsen, södra byrummet, voro under all kritik. Djuren voro utstälda om hvarandra, hästar, oxar och kor, utan ordning eller öfverskådlighet, och till att öka oredan qvarstodo å platsen säljarnes åkdon och dragare. Det är nödigt att härutinnan en ändring vidtages till nästa år. Bäst vore naturligen, om staden för dessa möten hade att upplåta en för alla tider bestämd plats, hvarå borde uppföras, med lämpliga mellanrum, fasta räcken, vid hvilka djuren, grupperade efter olika slag, kunde bindas. Om möjligen byrummets användande såsom exercisplats lägger hinder i vägen för uppförandet der af sådana ständigt qvarstående räcken, torde staden icke sakna utrymme på annat håll Att åter särskildt för hvarje möte träffa nödiga anstalter till ordnande, skulle måhända varda förenadt med svårigheter och/större kostnader, än om man på en gång utstakade plats och så att säga inredde denna, såsom förhållandet är på åtskilliga andra håll, der marknaderna fått vika för kreatursmöten.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 September 1880
N:r 75

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *