Elden på Sandön

kan sedan i tisdags qväll anses hämmad. Samma dag återvände kapten Oldberg med ångaren »af Klint» till Storungs medförande derifrån uppbådadt släckningsmanskap, som hemförlofvades. I det ansträngande arbetet, hvarunder, bland andra åtgärder, uppkastades en bred graf tvärslöfver ön, deltog äfven folk från Stockholm, som till Sandön ankommit med en kanonbåt och en sjömätningsångare, hvarförutom ett starkt åskregn i väsendtlig mån bidrog att hejda eldens framfart. Efter Gotlandsmanskapets hemförlofning qvarstannade kronomanskapet för att fortsätta släckningen och hindra eldens återutbrott och spridning.
Då kapten Oldberg ansåg nödigt att det å Sandön befintliga manskapet, som var af det mödosamma arbetet medtaget, blefve aflöst, och svårighet mötte att här på Gotland under den brådaste skördetiden skyndsamt hopsamla folk, afsändes till sjöministern telegram med begäran om afsändande till Sandön af en kanonbåt med manskap för att aflösa det förut der befintliga. Tillika har länsmannen i distriktet fått i uppdrag att, om så skulle erfordras, på Fårö uppbåda och hålla tillreds manskap för en öfverfärd till Sandön.
I fråga om den omfattning elden haft äro meningarne icke fullt ense. En del anse det härjade området, som omfatttar öns sydöstra del, uppgå till 1/4, under det andra åsyna vittnen uppskatta ödeläggelsen till fullt 1/3 af hela öns areal Elden, som närmade sig fyrarne på en fjerdedels mil afstånd, har hufvudsakligen hållit sig till mossan och ljungen, hvaremot skogen qvarstår, ehuru svedd och skadad.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 Juli 1880
N:r 61

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *