Till fyrvaktare

å Gotska Sandöns sydöstra fyr har lotsstyrelsen utnämt extra fyrbiträdet å Faluddens fyrplats J. S. Lundqvist.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 Mars 1886
N:r 20.

Till fyrmästare

på den nyuppbygda fyren å Stenkyrkehuk har fyrvaktaren vid sydöstra fyren på Gotska Sandön O. Ahlqvist förordnats samt till fyrvaktare vid den förra fyren fyrvaktaren på Gotska Sandön Fr. Sidén.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 Januari 1886
N:r 5.

Fyrskeppet Kopparstenarne.

Omkring 2 1/2 milnorr om Gotska Sandön äro de så farliga grunden Kopparstenarne belägna, hvilka, så långt tillbaka som sjöfarten ägt bestånd i Östersjön, varit sjömännens fasa. År 1883 förlades utanför dessa grund ett fyrskepp, som bär grundens namn. Att vara fyrmästare å detta fartyg fordrar allt sid man och tager i anspråk alla hans sjömannainsigter och öfriga duglighet. Att ligga 8 till 9 månader förtöjd på ett ställe utan att aågon omväxling ter sig för ögat annat än de förbipasserande fartygen, kan ej annat än en sjöman fördraga. Men inträffar mycket svår storm, i synnerhetvid Kopparstenarne; der de uppgående grunden kring farligheterna göra att brott sjöarna komma vältrande som busväggar, då erfordras det sjömannens kallblodighet och lugn i faran.
Den 5 December detta år rasade derstädes en ovanligt hård S. V. storm med brottsjöar, som rullade vildt fram öfver grunden. Kl. 9 på morgonen träffades fyrskeppet af en fruktansvärd brottsjö, som slog öfver fyrhuset, fylde däcket jäms med relingarne, bortslet babords däcksklys-kapell, ehuru detta var fastsatt med svåra jernkrampor, hvarjämte fartyget tog en så väldig öfverhalning, att kistor och borl m. m. gingo öfver ända, samtidigt hvarmed det på däcket varande fyrbiträdet, som jämte fyrmästaren hade vakten, var nära att blifva spolad öfver bord. Knapt hade fartyget rest sig från denna sjö, då en, om möjligt ännu svårare, brottsjö följde efter, som synbarligen skulle träffa fartyget äfverledes om babord. For att undgå den fara, hvarmed bemälda personer hotades, skyndade de att taga sin tillflykt till väders, men till all lycka bröt denna sjö sig några famnar från fartyget, i annat fall hade detta, enligt fyrmästastarens bestämda åsigt, varit förloradt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 2 Januari 1886
N:r 1.

Från sjön.

Natten till i måndags påseglades utanför Gotska Sandön i Svanvik hemmahörande ångaren »Anna», kapten Pettersson, på resa från Kalmar till Gefle med mjöllast af engelska ångfartyget Castle Rising, kommande från Hernösund med trälast.
Ealigt befälhafvsrens å Anna uppgift hade han hållit kurs styrbord hän för att författningsenligt lemna det engelska ångfartyget, hvars babords lanterna dessutom ej var brinnande, om babord. Men plötsligen bade detta senare ändrat kurs och gått för om Anva samt strax derpå tagit tillbaka sin förra kurs, hvarvid Castle Risiug rände iu midt på lifvet på Annas sida med den våldsanhet, att vattnet inrusade i maskinrummet, der Annas ångpanna exploderade. Maskinisten och eldarne hunno att rädda sig på däck oskadade, De å däck varande jämte befälhafvaren, hvilken vid kollisionstillfället uppkom ur kajutan i endast nattkläder, räddade sig om bord å det engelska ångfartyget, enär Annas däck redan var ander vattnet.
Från Castle Rising utsattes båt, som från Ansa, hvilken flöt i marvatten på mjöllasten, räddade återstoden af besättningen, bland dem två frantimmer, dessa bägge i så godt som blotta linnet stående till midjan i vattnet. Castle Rising tog derfter Anna på släp och inbogserade det samna till Sandhamn. Ångfartygets besättning. 11 personer, räddades sålunda lyckligen. Befälhafvaren å Castle Rising säges vara förtiflad öfver olyckan, Castle Rising är ett alleles nytt ångfartyg, och trälasten var dess förta last på kölen. Ångfartyget Anna är ej eller gammalt. Det är bygdt år 1882 af ekoch fura vid Svanvik i trakten af Göteborg ch äger en propellermaskin om 35 hästars kaft.
»Anna» ligger mid aktern under vatten. Bergningsångaren Eol har afgått till Sndhamn för att om möjligt provisionelt täta och till Stockholm inbogssra »Anna».
— Engelska ångaren Bergamo, som strandat vid Öland, har flottagits af bergningsångaren Poseidon och inbogseratz till Oskarshamn för att repireras å skeppsdockan derstäides, Vid strandningsstället hade lossats omkring 200 standard trä.
— Angfartyget Vesta, hemma i Gefle och fördt af kap:en Wretman, som för några dagar sedan strandade utanför inloppet till Ljasne och derefter toga flott af bergningsoch dykeribolaget Neptuns. ångfartyg Beloz, anlände i lördags till Stockholm, dit Belos bogserade ångaren, som i docka derstädes ska!l reparera lidna skador.
— Från Oskarsbamn skrifvesi tisdags: Ånugaren Dana strandade vid ingående hit söder ifrån sistl. söndag & mellersta Larsolsegrundet strax utanför Oskarshama. Bergningsångaren »Pose’dom» afgick i går natt tillstrandningsstället och tog ångaren af gruud, hvarefter den i går morgon fortsatte resan hit och derfter norrut. Ångaren hade nämligen ej tagit någon skada af grundstötningen.
I går eftermiddag strandade norska galeasen Bröderne, kapten Smith, destinerad hit med sillast från Visby, på Ljusberget strax utanför Oskarshamn. Ånugaren Poseidon utgick genast härifrån och tog fartyget af grund samt iabogserade detsammai härvirande hamn. Några skador å fartyget uppstodo ej vid strandningen.
— Sistlidne lördag kl. 1/29 f.m. törnade ångbåten Häållsviken II, förd af kapten Hagelberg, under resa från Hållsviken till Stockholm på grund utanför Bokö fyr. Det upp-!
gifves, att grundstötningen skedde till följd af atc rorgängaren tog styrbordspricken om baborl. Ångaren hoppade öfver gruudet mea måste för att ej sjunka sättas på land. 8edan tätning sket”, gjordes fartyget flott med hjelp af Nya Hållsvikea och afgick i söndags till Bergsunds docka.
— Maracaibo 12 April. Ombord på svenska skonerten »Maria», Götherström, utbröt natten till 5 April eld till följl af en genom ett i rammet befiatligt parti kol förorsakad gasexplosion, under det fartyget låg för ankar derstädes för att intaga last. Sedan elden angripit 2 fat petroleum, antog den snart sådana dimensioner, att kaptenen beslöt hala fartyget längre in i hamnen och borra det. Man fick knapt tid att rädda besättningen och några nautiska instrument. Fartygetalkt sedan kondemneradt och såldes i går på auktion för 580 macoquesiadollars.
— Sjöfarten på Lule antages varda öppen i midten af Juni månd.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 Maj 1885
N:r 39.

Det första fyrfartyget

för året, Kopparstonarne, afgick fråu Stockholm i tisdags till sin station vid Gotska Sandön. Fartyget som har en besättning af inalles sex man, är provianteradt för åtta månader. Fyrmästare E, Hedman är fartygets befälhafvare.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 10 April 1885
N:r 29.

Höjdt arvode för presterlig förrättning.

År 1862 anslog k. m:t 80 kronor årligen till kyrkoherden å Fårö för att tillhandagå befolkningen å Gotska Sandön med presterlig förrättning, då någon från Sandön besökte Fårön, samt att två gånger om året å egen bekostnad in finna sig å Sandön för besörjande af dy lik förrättning. Detta arvode har nu å gjord ansökan höjts af k. m:t till 300 kronor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 December 1884
N:r 102.

Dödsfall Anna Sofia Lillja

Att Gud behagat hädankalla min kära hustru Anna Sofia Lillja, född Halling, å Gotska Sandön den 22 Okt. 1884 kl. 5 f.m, i en ålder al 57 år, 7 mån. och 10 dagar; sörjd och saknad af mig ovch slägktingar, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
F. O. Lillja.

År Kristus mitt lif, är döden en vinning.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 november 1884
N:r 92.

Vetenskaplig resa.

Fil. kand. H. Adlerz, östg., hvilken såsom inonehafvare af ett Sederholms inrikes resestipendium besökt Gotland, Öland, Sandö och Fårön, för att derstädes studera de särskilda myrarternas utbredning, vistades, enligt finska tidningar, för kort tid sedan i samma vetenskapliga ändamål på Åland.

Gotlands Tidning
Fredagen den 5 September 1884
N:r 72.