I Lotskaptensexpeditionen

härstädes den 30 instandande Maj månad klockan tolf middagen anställes för kongl. Lotsstyrelsens räksing oftentlig anktion för opplåtande till den minstbjudande af en del leveranser och reparationsarbeten vid nedaonämde lots- och fyrplatser inom Gotlands lotsfördelning näml: vid Visby, Fårösunds norra gatts, Härviks, Ronehamnos och Klinte lotsplatser samt Gotska Sandöns norra och sydöstra, Östergarns, Ljugarns, Närs, Faludden, Gotlands södra uddes, Valars och stora Carlsö fyrplatser samt Visby och Skärsände lifräddningsstationer och förekomma bland leveranser 2:ne fotogenisterner, 4 fotogenflaskor och 8 medicinkistor.
Å härvarande expedition lemnas närmare upplysniogar avgående förenämnda: leveranser och arbeten, dessas utförande och säkerhet derför äfvensom angående auktionen.
I öfrigt hänvisas till annons af denna dag, som kommer att införas uti Tidning för leveranser till staten.
Visby i Lotekaptensexpeditionen den 26 April 1892.
A. V. BERGGREN.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 29 April 1892
N:r 64

Fyrfartyget Kopparstenarne

utgick i måndags på morgonen med egen maskin, för att utläggas på sin station norr om gotska Sandön.

Gotlands Allehanda
torsdagen den 14 April 1892
N:r 57

Till Gotska Sandön

afreste i måndags jägmästare H. Nyman för att för lotsverkets räkning verkställa utstämpling af 50 tusen träd för afverkning. Som bekant äger lotsverket Sandön, och meningen lär vara att den summa, som inflyter för det försålda timret, skall användas till flygsandsplanteringar. Hr Nymans vistelse på Sandön torde komma att räcka omkring två månader.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Februari 1892
N:r 22

Medaljer.

Fyrmästaren vid Gotska Sandöns fyrplats J. Bourgström har af k. m:t tilldelats ett exemplar i guld af medaljen af 53:e storleken och arb. And. Aug. Anderson Dolk har fått patriotiska sällskapets medalj för 22 års tjenst hos bryggare L. Vedin.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 November 1891
N:r 171

Helsoförhållandena på Gotland.

Förste provinsialläkaren är enligt för honom utfärdade instruktion skyldig att till medicinalstyrelsen aflemna åraberättelse rörande de sanitära förhållandena inom sitt län. Eno sådan är ock för första gången af dr. E. Björkman afgifven för år 1890 och ur densamma meddela vi här nedan åtskilligt, som kan vara af allmännare intresse.
Under 1890 föddes på Gotland 995 barn och afledo under samma tid 730 personer. 69 barn dogo före ett års ålder, hvilket motsvarar icke fullt 7 procen.
Rörande smittosamma sjukdomar meddelas, att mässling infördes under December till Bunge socken genom en på besök hemkommen yngling, som i Stockholm besökte sin i mässling sjuka syster före hemfärden, och sedan under besöket hemma insjuknade.
Af tyfoidfeber äro 222 sjukdoms: och 8 dödsfall kända, bland hvilka en såsom badgäst uppehöll sig i Visby. I Slite distrikt inträffade 2 dödsfall vid Häftings i Hangvar.
Af difteri inträffade i Visby ett fall i samma. hus der året förut den sista November några fall inträffat. I Slite distrikt en epidemi begränsad till Rute socken (9 fall; 1 död). Skolgången afbröts inom socknen under epidemien.
Lung- och lungsäcks-inflamation bar varit tämligen jämt fördelad öfver året, maximum dock i Februari (42 fall), minimum i Oktober endast 7 fall. Dödligheten betydlig, 29 fall eller 11,1 proc. Sannolika förklaringen är att många af de elakartade fallen följt efter influensan, ty under de första fem månaderna på året var dödligheten 23 fall af 160 eller 14,3 proc, under de sju återstående 6 fall af 101 eller 5,9 proc. Influensans häftiga anlopp visar sig i den höga siffran för katarrer i andedrägtsorganen, under Januari 227, kom redan till Februari sjunker till 89. Den visade sig öfver hela ön rätt godartad, så vidt de direkta följderna afses; deremot kommo ända in på hösten fall af tuberkulos, som syntes ha utvecklat sig efter influensan.
Diarré (o. d.) visar jämn utbredning under hela året med stegring under Augusti, 74 fall, mot lägst 12 fall i November. I Visby 178 sjukdomsfall med 11 dödsfall.
Ett framstående rum taga enligt berättelsen matsmältningsorganens kroniska lidanden, sannolikt en följd af otjenlig föda.
I fråga om den allmänna helsovården och hygieniska förhållanden i öfrigt meddelas:
Sjukes afskiljande från friska möter hinder ej blott genom det bruket, att nästan alla ligga i samma rum om nätterna, utan äfven deri, att det anses såsom skyldig höflighet att fråga efter hur det står till med den sjuke. Rum är vanligen godt om, men särskilda sköterskor får man sällan. Att sköta en tyfoidsjuk och under tiden fortsätta att mjölka korna, naturligtvis utan att tvätta händerna, hör till det vanliga.
Att förekomma stora graföl låter sig icke lätt göra, i synnerhet då läkaren ofta nog ej får notis om dödsfallet förrän långt efter begrafningen.
Vattnet på Gotland i olika trakter är rätt olika till beskaffenhet. På många ställen, der det förut varit otillräckligt eller dåligt, har på senare tider lyckats att genom borrning få godt och rikligt vatten. Kalkstenshällen ligger nämligen på vissa trakter nära jordytan.
Källor och brunnar äro i allmänhet skyddade för vanlig orenlighet, men regn och tövatten gifva ofta dåligt utseende och obehaglig smak åt vattnet, ej minst i Visby.
Ehuru allmogen snarare är renligare här än på måoga andra ställen i Sverige, kterstår dock mycket att önska både med afseende på kroppens och bostädernas snygghet.
Rymliga bostäder finnas, men vanligen ligga alla i ett rum. Der står spjället öppet, om något finnes, och eld brinner vintertid natten om. Kalkstenen är starkt värmeledande, hvadån husen bli kalla och fuktiga, om de ej uppföras synnerligen väl.
Luftväxling sker genom spis, fönster och dörrar. Innanfönster sällsynta. I skolorna på några atällen ventilationskaminer.
I Visby hafva torgförda animala ämnen 21 gånger föranledt saluförbud. Salt mat, surt bröd och surt dricka eller surt öl användes allt för mycket. Dryckenskapen är i aftagande. Arsenik innehas ännu af en och annan, som visade sig af ett giftmord å Sandön. Qvacksalveri är ej ovanligt. Deri deltaga barnmorskor, skollärare och sjukvårdsbåtsmän m. fl.; vanligen har det varit oskadligt till sin art.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Oktober 1891
N:r 152

Till Sandön

har jägmästaren i länet i dag afrest med anledning af ifrågasatt försäljning af der befintlig skog.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 Augusti 1891
N:r 132

Följsnde reparationsarbeten

och leveranser för Lotsverkets räkning utbjudas härmed på entreprenad:
Vid Visby lotsplats: taktjärning och golfförstärkning i magasinet samt oljestrykning af signalstången.
Vid Fårösunds norra gatts lotsplats: taktjärning af boningshuset och anskaffning af en signalstång med knula.
Vid Fårösunds södra gatts lotsplats: hvitkalkning af uppassningshuset och sjö märket på Bungeör samt målning m. m. af stången på Skarfgrundet.
Vid Kylejs lotsplats: reparation af stårgmärket på Rute missloper och kumlet på Lörje backe.
Vid Slite lotsplats: tsktjärning och oljemålning samt reparation af upparsningshuset.
Vid Hårviks lotsplats: reparation af boställshueet och utkiken samt affärgning af brunnskaret.
Vid Ronehamns lotsplats: affärgning af stångmärkena vid Ronehamn och Matearfve böd samt kumlen vid Tomteboda och Getaskär.
Vid Klinte lotsplats: affärgning af 2:ne märkestänger.
Vid Gotska Sandöns norra fyrplats: reparation af plankvandringarne.
Vid Stenkyrkehuks fyrplats: oljemålning af fyraltanen m. m., anbringande af en lucka öfver trappuppgången i vaktrummet, oljemålning utvändigt af dörrar, fönster och listverk å bonings- och uthusen, samt iordningsättande af en källa.
Vid Enholmens fyrplats: taktjärning af fyrhuset och förrådsboden samt målning af den senare jämte inhägnaden.
Vid Närs fyrplats: oljemåloing in- och utvändigt af fyrtornet, rifning af bakugnen och insättsing af en jernspis i fyrvaktarens kök, enbringandse af innerpanel i 2:ne kök samt oljemålning af desamma jämte fönsterlufter och en förstugudörr.
Flyttning från Vestergarns Utholme till Närs fyrplats och uppsättning derstädes af en tvätt: och bagarestuga med densammas inredning m. m.
Vid Faluddens fyrplats: oljemålning utvändigt af fyrtornet.
Vid Gotlands södra uddes fyrplats: reparation af boningshuset samt taktjärning af detsamma och uthusen.
Vid Burgsviks fyrplats: målning af öfre fyrhuset jemte tektjärning at fyroch förrådshuset.
Vid Stora Karlsö fyrplats: tapetsering af 2:ne kök, reparation af taket och målning af 2:ne grindar
samt reparationer och kompletteringar af inventarier och anskaffning af konsumtionseffekter till nio större och fem mindre fyrar.
Närmare upplysningar om dessa arbeten och anskaffningarne lemnas all söckendagar emellan kl. 10 f. m. och 2 e. m. å lotskontoret i Visby, der äfven skriftliga anbud särskildt för hvarje arbete och åtföljda af borgen för desammas ordentliga utförande intill den 10:de nästinstundande Maj; gällande i öfrigt för dessa arbeten och anskaffningar Kongl. Maj:ts Nådiga kungörelse af den 10 Maj 1889 angående tillämpning under viss tid af förändrade föreskrifter rörande statens upphandlings- och entreprenadväsende.
Visby i Lotskaptensexpeditionen den 10 April 1891.
A. V. Berggren.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 April 1891
N:r 60

Från landsbygden.

Norra Gotland, 10 Febr.
Laga skifte. Sedan nu allmänt sammanträde hållits med Tingstäde kommuns skifteslag, kommer nämda socken att undergå laga skifte, Tjenstförrättande Jandtmätare är major Kruuse.

Stenkyrka socken beslöt åjorårets sista kommunalstamma att ingå till vederbörande med anhållan att för en mindre reparation vid kyrkoherdebostället få taga virke af prestboställets skog.
Reparationen var som sagdt liten och då jägmästarens arvode i det närmaste komme att uppgå till ungefär lika summa som dep, hvarmed man kan köpa nämde virke, lär föramlingen ha afstått från ansökningen i fråga.

Å Gotska Sandön hittades sistlidne senhöst omkr. 100 tolfter brädstump och en och annan planka, allt af sämre beskaffenhet. Fyrpersonalen var upphittare och köpte sedermera fyndet å auktion. Antagligen voro dessa bräder af samma last som dem, hvilka upphittats å nordvestra kusten af Gotland.
Som bekant äges Gotska Sandön af lotsverket, som derå under årens lopp uppfört 3 fyrar, hvilka sysselsätta en ingalunda liten personal, en liten |koloni på sätt och vis. Ön hör till Fårö församling, till hvilken utskylder skola bstalas. Som löntagare ha ock Sandöborna stora utgifter till kommunen. Haradan valutan är kan man förstå, då intet tillfälle gifves att kunna deltaga i kyrko- och kommunalstämma eller vara med om ett enda val, dessutom betalar lotsverket prest, som 2 gånger årligen (midt i sommaren) skall förrätta gudstjenst ä ön mot 150 kr. honorar för gången; samma verk betalar äfven ackuschörskan hvar gång hon behöfver besöka ön med 100 kr. gången.

Stenkyrketjufvarne ha 2 gånger under Januari uppenbarat sig genom missgerningar.
Ena gången tillgrepos ur en låst bod å Lickershamn ett par tunnor potatis och en hel del saltad strömming. Audra gången begicks inbrott i en källare hos en f. d. hemmansägare i Sorby (källaren var belägen blott några få meter från boningshuset). Här tillgrepo tjufvarne en fjerding strömming (lös), potatis, rofvor, morötter och ett täcke samt en säck.
Sorgligt nog har ej hos vederbörande kronobetjening saken blifvit anmäld, eburu misstankar om hufvudföröfvaren af stölderna ej saknas.

Fyrmästaren å Gotska Sandön J. Bourgström har på grund af sjuklighet erhållit en månads permission och upprätthålles hans tjenst under tiden at fyrvaktaren K. Bourgström.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 Februari 1891
N:r 25