Rättegångs- och Polissaker.

Sin utskänkningsrättighet förlustig förklarades igår af rådhusrätten fru Evelina Eklund, som innehar paviljongsrättigheten, hvarjämte hon för uraktlåtenheten att ej hafva k. m:ts betallningshafvandes cirkulär om vilkoren för utskävkning af spirituösa drycker i paviljongen anslaget fäldes till 10 kronors böter samt derför att utskänkning skett (för 2:dra gången) på otillåten tid och lokalen ej under denna tid varit stängd till 120 kronors böter.

Timmermannen Karl Palmgren, som 25 Juni i rusigt tillstånd å allmän gata skuffat omkull en poliskonstapel, dömdes att för våld mot polis böta 50 kr. samt för fylleri 5 kronor, hvarjämte han ålades att i vittnesersättningar utgifva 2 kronor 50 öre.

För olaga utskänkning af öl i »silfverhättan» fäldes Karin Viberg till 5 kronors böter.

För inbrottsstöld hos Johanna Genberg stodo 12-årige Johan Emil Pettersson och 9-årige Petter Karl Johan Jonsson anklagade, hvilka för två månader sedan begått inbrottsstöld i gamla badhuset. Deras fäder, skomakaren Johan Petter Pettersson och glasskäraren Petter Jonsson, voro äfven uppkallade inför rätten. De tvänne, på brottsliga afvägar komne gossarne erkände, att de 11 dennes uppbrutit ett tillspikadt fönster samt tillegnat sig 7 karameller, hvaraf Jonsson tagit en och Pettersson 6 stycken. Jonsson öppnade äfven en blecklåda för att efterse, om penningar deri fannos. Åklagaren yrkade, att föräldrarne måtte åläggas att på egen bekostnad besörja gossarnes intagande på allmän vårdanstalt för vanartiga barn. Domstolens utslag vardt, att de båda minderårige skulle i hemmen undergå aga.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Juli 1880
N:r 60

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *