Södra häradsrätten.

(15 Juli.)
Tofta kommunalstyrelse hade instämt Per Pettersson, Naswme i Tofta, med yrkande att P. måste fråndömas förmynderskupet öfver Hulda Maria Jakobsson, Rigvalds, enär hän ej hade myndlingens förmögenhet, 6,000 kronor, på godt och tillförlitligt sävt placerad. Formyndaren ville deremot ogerna skiljas från myndungens medel, för hvilkas säkerhet han företevt 16 reverser, ar hvilka dock endast en inteckningsrevers å 2,000 kronor kunde anses vara at fullgod säkerhet, Genom nu fallen dom förelades Pettersson att för penningarne ställa nojaktig säkerhet eller visa att de äro för myndiingens räkning mot fullgod borgen utlånade, hvarför målet uppsköts vill hösttingets första sammanträde, då det ålåge Pettersson att visa, avt han iullgjort berörde föreläggande.

Hemmansegaren Jakob Jakobsson, Botes i Etelhem, eld Kristina Jakobsson, hans hustru, sökt att få under förmyndare. I målet hörda vittnen hafva berättat, att mannen vore mindre stadgad, hvilket äfven församlingens kyrkoherde och kommunalordföranden intygat.
Emellertid ogillades käromålet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Juli 1880
N:r 60

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *