Från sjön.

Sjöförklaring afgafs på tisdagen inför Göteborgs rådhusrätt af befälhafvaren å inalmånuaren »Murjek» rörande ångarens kollision med ryska ångaren »Hurricane». Af förhöret framgick, att »Murjek» under tiden närmast före kollisionen icke gått med stark fart samt att »Hurricane» kommit från styrbords sida och under girning styrbord hän kommit mot »Murjeks» bog, hvarvid kollisionen inträffade.
— Den år 1911 ikraftträdande nya lotsförordningen har redan börjat visa sig kunna bli föremål för misstolkringar af ganska stor art. På grund af att lotskaptenen i Stockholm velat tolka förordningen på så sätt att kustångare ej längre, såsom förut varit fallet, äro berättigade att i och för lotsningen jämväl taga den fasta besättningens medverkan i anspråk har Sveabolaget i Stockholm på grund af att bolaget skulle få vidkännas afsevärda extra utgifter, om lotskaptenens tolkning skulle få tagas för den rätta, ingått till lotsstyrelsen med en skrifvelse, hvari bolaget anhåller, att lotsstyrelsen utan uppskof måtte hos k. m:t göra hemställan om omedelbart upphäfvande af kungörelsen af 10 febr. 1911 äfven med afseende å densammas tillämpning i retroaktivt hänseende och om återställande i laga kraft af k. förordningen af 13 febr. 1881. Sveabolaget, som från lotsstyrelsen ej erhållit något svar å sin nämda skrifvelse har 24 dennes vändt sig i frågan diretkt till k. m:t. Bolaget framhåller i denna inlaga, att lotskaptenens i Stockholm tolkning af bestämmelserna i lotsförordningen enligt bolagets åsikt är fullkomligt oriktig, men i hvarje fall i praktiken helt och hållet ruinerande för den svenska kusttrafiken. Sveabolaget, hvilket som bekant f. n. har nästan all den svenska kusttrafiken om hand, framhåller till slut att för bolagets kustflotta de extra lotspengarna årligen skulle uppgå till 2- á 300,000 kr., om kronolots måste anlitas i all trafik å kusten, där befälhafvarne själfva ej sågo sig i stånd till att lotsa fram fartygen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *