Dr Klintbergs

föredrag på sällskapet D. B. V:s högtidsdag i dag hölls ä allm. läroverkets samlingssal och åhördes, förutom af en stor del af sällskapets ledamöter, äfven af ett större antal damer oci herrar, dels badgäster, dels stadsbor.
Föreläsaren, som i pedagogiskt syfte större delen af sistl.’ år vistades i Paris, men sm äfven synes hafva haft tid öfrig til andra stadier, upprullade i sitt företag en mängd taflor från lifvet i verldsstiden: den allmänna välgörenheten, son fått sitt uttryck uti barnkrubborna, asyleroa och hittebarnshusen, småbarnsundervisvingen och uppfostran; slöjdskoleväsendet och det storartade modellmaséet för konst, slöjd och industri; kloakerna, katakomberna, kyrkogårdarne m. m.
Etter föredragets slut utdelades af dr Öfverberg sällskapets vanliga uppmuntran åt 15 välartade och flitiga folkskolebarn, bestående af en sparbanksbok med: deri insatta 4 kronor, en gåfva, som i år förböjdes derigenom, att en dotter till en af sällskapets stiftare till sparbanksboken lagt äfven en psalmbok.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Juli 1880
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *