Auktion Stenstu i Hejde.

Genom offentlig auktion, som den 14 nästkommande Juli från kl. 10 f. m. å stället förrättas, låta sysslomännen i förre hemmansegaren Jacob Bodins, Stenstu i Hejde, konkurs försälja bemälde konkursmassas såväl fasta som lösa egendom, bestående lösegendomen af något guld och silfver, husgerådsaker af koppar, malm och jern, glas och porslin, möbler, såsom chiffonier, byrå, speglar, bord och stolar, något sängkläder och linne, träkärl, åker- och körredskap, 3 hästar, 3 kor, 2 ungnöt samt 12 får m. m.
Den fasta egendomen 63/256 mantal Stenstu i Hejde socken, utbjudes kl. 12 på dagen, först i mindre delar och derefter i sin helhet, med konkursförvaltningen förbehållen rätt att antaga eller förkasta blifvande anbud. Hemmanet eger en utvidd 1,156 qv. ref. jord, deraf 141,90 qv. ref. åker, 63,53 qv. ref. äng, 86,89 qv. ref. odlingsbar mark samt 787,88 qv. ref. skogmark, varande åker- och ängsmarken af god beskaffenhet samt skogstillgången fullt tillräcklig för husbehof. Hemmanet säljes med växande gröda etter utsådda omkring 2 1/2 tunnor råg, 4 tunnor vårsäde samt 1 tunna potatis, blifvande denna gröda, i den händelse antagligt anbud å hemmanet ej kommer att afgifvas, till försäljning: särskildt utbjuden.
Åt af mig för vederhäftighet kände personer lemnas anstånd med betalningen för såväl den lösa som fasta egendomen till den 1:sta nästkommande Oktober, skolande likväl inroparen af fasta egendomen vara beredd att å köpeskillingen kontant vid klubbslaget erlägga 500 kronor. Närmare vilkor och bestämmelser lemnas vid auktionen och dessförinnan af ene sysslomannen i konkursen, hemmansegaren Oskar Åkerbeck, Hejdegårda i Hejde.
Klintehamn den 29 Juni 1880.
Efter uppdrag:
AD. DAHLBÄCK.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 Juli 1880
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *