Biskop von Schéele och fattigvårdsinspektionen.

Bland talare vid den nu afslutade fattigvårdskongressen, hvilka yttrade sig i den af t. f. landshöfding Hamilton inledda diskussionen ora inspektion af fattigvården var äfven biskop von Schéele, som vitsordade behöfligheten af inspektion. Erfarenheterna från hans eget stift, yttrade tal., torde bra nog öfverensstämma med hvad man funnit behöfligt på andra håll. Det tillkomme både kyrka och stat att vårda sig om de behöfvande. Dess värre anser sig dock mången präst icke ha några särskilda förpliktelser å tjänstens vägnar beträffande den egentliga fattig vården utan anser denna ligga helt under den borg orliga myndigheten. Detta är icke godt. Båda böra gå hand i hand.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Juni 1915
N:r 138

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *