För Visby bollklubb

var sistl. söndag en glad festdag. Med ångaren Tjelvar hade nämligen på nämda dags morgon hitkommit en del af Stockholms bollklubb, tretton till antalet, bland dem klubbens ordförande, ingeniör Scholander, och dess sekreterare, bankkassören Karl Cramér, båda, liksom ock en och annan af de öfrige, äfven utomlands berömligt frejdade gymnastiske idrottsmän. De resande helsades vid landstigningen välkomne af Visby-klubbens ordförande, handl. R. Kolmodin och af ledamöter utaf klubben. Från hamnen tågade man till paviljongen i botaniska trädgården, der i hast en enkel frukost intogs, hvarefter man tog de förnämsta af stadens monumentala fornlemningar i betraktande. Kl. 1 samlades man åter i paviljongen, der middag intogs, och kl. 3 begaf man sig till skolbetningen, der i härligt sommarväder några särdeles glada timmar tillbragtes med skålar, sånger och gemensamt utförande af de gotländska folklekarne »pärk» och »varpa» samt af »fotboll». På boll- och varpspel följde sedan några af öns andra täflingslekar såsom »hank-dragning», m.m., och Stockholmarne utförde slutligen några vackra gymnastiska öfningar, vittnande om stor både vighet och styrka. Rundt omkring täflingsplatsen syntes talrika skaror af äldre och yngre, af stadsbor och resande, som med uppmärksamhet följde de fosterländska idrotterna. Vid uppbrottstiden föreslog Visbyklubbens ordförande en tacksägelseskål för det vänskapsfulla och broderliga gästbesöket med tillönskan af ett snart återseende, hvarefter värdar och gäster under sång intågade till staden, der ångaren Visby mottog de resande, för att återföra dem till hufvudstaden. Här uppstämde Visbyklubbens sångare len sista afskedshelsningen och under vexlande hurrarop från stranden och ångbåten ilade fartygen åstad med de ungdomsfriske resenärerne.
Såsom säkert månge af våra läsare minnas, var »Stockholms Bollklubb», talrikt representerad, här 28 Juli 1878, för att åskådligen och praktiskt göra sig bekant med isynnerhet pärkspelet. Vid ett mycket festligt samqväm i Skolbetningen nämde dag knöts ett brödraförbund mellan hufvudstadens och Visby bollspelare, och att detta förbund fortlefver varmt och friskt, derpå är ofvan skildrade nya besök ett talande bevis.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 15 Juni 1880
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *