Från sjön.

Det vid Dagö förliden höst strandade danska ångfartyget Själland flottogs i måndags af bergnings- och dykeribolaget Neptuns bergningsångare.
— Under den senaste nordliga stormen har danska skonerten De to Söstre, hemma i Dragör och förd af kåpten Kock, under resa från Björneborg till Danmark med last af bräder, till sjös sprungit läck och slutligen fylts af vatten. I detta tillstånd påträffades fartyget utanför Hufvudskär at kapten Sjögren, föranångfartyget Hilding, hemma i Kalmar, som var på väg till Stockholm med last af mjöl. Ångfartyget tog skonerten på släp och uppkom med honom till hufvudstaden i torsdags på morgonen. Den kommer att oförtöfvadt lossa sin last för att reparera lidna skador.
— Det fartyg, som i kantradt tillstånd med kölen uppåt påträffades för kort tid sedan och af bergnings- och dykeribolaget Neptuns ångfartyg inbogserades till ankarsättning vid Dagö, är förmodligen holländska skeppet Aart & Kornelia, fördt af kapten Krynen, som, enligt telegram från Kotka af den 16 dennes, på resa från Siboviken till Nieuwediep med trälast, kantrat utanför Dagerort, och hvars besättning sedermera räddats. Kapten Hahn, förande tyska propellerångfartyget Hertha, som den 19 dennes anlände till Swinemiinde, berättar, att 12 qvartmil utanför Dagerort påträffat det kantrade fartyget, som var öfver 100 fot långt i kölen. Battens, flere vrakstycken och runda bjelkar drefvo omkring i dess närhet.
— Ångaren »Halland» har med anledning af sin sammanstötning med danska skonertskeppet »Esmeralda» och dettas förolyckande blifvit i Lybeck belagd med seqvester. Rättegång om saken är redan öppnad i nämde stad.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 Maj 1880
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *