Auktion Skäggstäde i Källunge.

N. D. A., båda nu., S. D. Snällp. samt g:m N. A.-b. i St. Dagbl., 1. u., 2 ggr (56)
På begäran af godemännen, och i enlighet med borgenärernas derom fattade beslut, kommer sjökaptenen J. G. Regnells konkursmassas fastighet 4:dels mantal kronoskatte-hemmanet Skäggstäde i Källunge socken af Gotlands Norra härad; att å offentlig auktion utbjudas å stället, måndagen den 14 nästkommande Juni månad kl. 12 (Tolf) middagen.
Berörde hemmansdel, belägen i den bördigaste trakten af häradet, 1,07 mil från Visby, har omkring 124 tunnland utmärkt god åker, större delen mylla på lera;
10 tunnland naturlig, bördig ängsmark,
33 tunnland utmärkt odlingsmark,
30 tunnland skogsmark och skog tillräcklig för husbehof. Af åkern, äro omkring 15 tunnland besådda med höstsäd, 55 till 60 tunnländ med vårsäd; omkr. 30 tunnland gräsvall och resten i träde; hela arealen omkr. 197 tunnland.
Hemmanets åbyggnader bestå af: Boningshus af resvirke; utvändigt reveteradt med kalkbruk, 56 fot långt, 32 fot bredt, inredt till 4 rum, kök, skafferi och garderober, uppfördt för ett år sedan och till någon obetydlig del ofärdigt;
2:ne flygelbygnader, bestående af brygghus ”med källare, samt rum för tjensteoch statfolk;
en för några år sedan uppförd rymlig sädeslada med magasin. Dessutom nödiga ladugårdshus, inredda till häststall, oxhus, kohus, får- och svinhus m. m.
Konkursboets förvaltningsmän förbehålla sig pröfningsrätt å blifvande anbud; och blifva vederbörande inropare, sedan såväl inteckningshafvarne, som borgenärerna blifvit öfver anbuden hörda på auktionsdagen underrättade om hvilket anbud som antagits. För att anbud må varda antagligt, bör inroparen vara beredd att, antingen inbetala 1/4:del kontant eller ock ställa fullgod säkerhet för 1/5:del af köpeskillingen, samt dessutom tillförbinda sig att inom viss och vid auktionen bestämd lämplig tid öfvertaga de uti hemmanet varande inteckningarne eller de samma inlösa.
Vidare underrättelser meddelas vid auktionstillfället och, om så önskas, dessförinnan såväl af konkursmassans godemän hr konsuln m. m. J. P. Stare, Visby & Tingstäde, hr direktören och riddaren C. V. Gardell, Visby & Endre, som af undertecknad, anmodad auktionsförrättare.
Visby och Hejnum den 24 Maj 1880.
BERNH. BOLIN,
kronolänsman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 Maj 1880
N:r 42

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *