Exekutiv Auktion.

Genom exekutiv auktion, som förrättas å magistatens sessionsrum härstädes lördagen den 26 nästkommande Juni månad kl. 12 på dagen, försäljes hemmansegaren Mårten Elms konkursmassa tillhöriga hus och tomter under nr 3 1/2 och 4 i St. Hansrotans 4:de qvarter här i staden. Å tomterna, hvilka äro af frijordsnatur och som innehålla tillhopa en areal af 5,300 qv. fot, finnas uppförda följande bygnader: 1:o) 2 delvis sammanbygda boningshus af sten. 2:o) 1 magasinsbygnad af plank under tak af tegel; och 3:o) 1 uthus af bräder under halftak af bräder. Tomterne äro med bygnaderna saluvärderade till 13,000 kr. samt bevillningstaxerade till feomtontusen trehundra kr. De personer, hvilka bafva fordran, som bör ur fastigheten utgå, eller annat anspråk, som skall vid auktionen iakttagas, ega att dervid sin rätt bevaka.
Visby rådhus den 15 Maj 1880.
På Öfverexekutors-embetets vägnar:
CARL EEN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 Maj 1880
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *