Vid navigationsskolan

hölls i måndags, tisdags och onsdags examen, hvarvid utexaminerades till sjökaptener: F. G. Vikström, J. A. H. V. Bolin, L. H. Vigsten (med beröm godkända kunskaper), S. O. Beckstadius, A. Simonsson, O. P. H. Nyman, L. A. Carlsson, O. A. An: dersson, O. F. Ågren och K. F. Vallander (godkända kunskaper) samt till styrmän: P. A. H. Gardsten, K. P. Lindberg (med beröm godkända kunskaper), K. T. 8. Olsson, A. A. Vicklander, J. O. Ahlström, K. P. R. Lind, M. Mattsson, K. G. Vestring, K. J. Arveson, K. O. Nilsson, L. J. Siltberg, P. P. A. Siltberg, J. V. Gardelin, K. H. A. Romdahl och L. P. Veström (med godkända kunskaper) samt O. V. Lindahl, J. P. Hellgren och O. L. Nilsson (med försvarliga kunskaper). De utexaminerades antal utgör sålunda 10 sjökaptener och 18 styrmän.
Såsom belöning tilldelades F. G. Vickström och J. A. H. V. Bolin hvardera ett observationsur af guld samt L. H. Vigsten ett observationsur af silfver.
Vid afslutningen i förgår på e. m. framhöll skolans föreståndare, kapten N. Törnqvist, att eleverna under läsåret utmärkt sig för ett särdeles godt uppförande och berömvärd flit; särskildt betonade talaren det vackra omslag i kunskaper, som visat sig i styrmansklassen, i det att af de nu utexaminerade ett fätal, endast trenne elever, utgått med »försvarliga kunskaper», då ett motsatt förhållande förut egt rum.
Då kommendörkapten af Klint i förgår afreste härifrån med ångfartyget Gotland, hade de utexaminerade eleverna infunnit sig vid hamnen samt helsade med hurrarop och raketer hr af Klint.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1880
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *