Slite.

Frälsningsarmén hade i samband med samaritmöte anordnat kinematografförevisning i härvarande metodistkapell måndagen 24 dennes. Tvänne förevisningar gåfvos, en specielt afsedd för barn, som började kl. 6 e. m. Den andra förevisningen, som började kl. 8,30 e. m., upptog bland annat på programmet bilder från general Rooths begrafning. Bilderna, af hvilka flera voro roande, voro väl valda och åtföljdes af fullständig föreläsning. Förevisningarna, som voro talrikt besökta, börjades och afslutades med bön och sång.

Långt jullof ha barnen i härvarande folkskola haft, Då fortsättningsskolan på grund af lärarens sjukdom ej :.unnat börja och sålunda ej heller afslutas på bestämd tid, har den inkräktat på folkskolans läsetermin, som kommer att taga sin början först fredagen 28 dennes. Den förlorade tiden skall sedan tagas igen på sommarferiernas bekostnad.

Godt om räf finnes det i trakten häromkring. Ofta hör man befolkningen klaga öfver mickels ej så synnerligen välkomna visiter i hönsgårdarna.

En treflig vintertafla erbjöd i söndags Bogevik, som på grund af isen och det friska vintervädret lockat en mängd ungdom att ägna en stund åt nordiskt friluftslif. Ett 30-tal skridskosegel kryssade fram och åter på den blanka ytan. Säkerligen lingo alla, som deltogo i den angenäma sporten, god valuta därför.

Ångaren Goole Trader, som förhyrts att under några månaders tid uppehålla trafiken efter Urania, anlöpte i söndags hamnen och afgick efter några timmar till Köbenhavn.
X.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 februari 1913
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *