Auktion vid Gullauser i Hangvahr.

Genom auktion, som på sätt och i den ordning, som om fast egendom den der utmätt blifvit, är föreskrifvet, kommer att förrättas vid Gullauser i Hangvahr tisdagen den 20 nästkommande April kl. 11 före middagen, försäljes landtbrukaren Fr. Ooms konkursmassas egande fastigheter, i sambruk liggande 1/8 mtl Gullauser uti Hangvar och 187/320 mtl Austris uti Tingstäde; egande de, hvilka hafva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, att dervid sin rätt bevaka.
Denna egendom är enligt aflemnadt värderingsinstrument försedd med följande bygnader, neml.: en manbygnad af trä under spåntak, inredd till 6 boningsrum, garderober, kök och skafferi, en bygnad af sten under spåntak, inredd till 3 rum, kök, brygghus och 2:ne källare, en bygnad af sten under brädtak inredd till smedja, en ladugårdsbygnad af sten under spåntakinredd till loge med rymliga sädesrum, ox-, ko- och fårhus; en dito dito, inredd till häststall, redskapsbodar, småhus och magasin, en dito af trä under spåntak, inredd till sädeslada och snickarebod, en dito, inredd till fårhus och vagnshus, en statkarlsbygnad af trä under spåntak, inredd till 4 rum och 2:ne kök, samt å den under egendomen lydande lägenheten »Forestholm» ett boningshus af trä under spåntak inredt till 8 större och mindre rum jämte kök och skafferier äfvensom en bygnad af trä under brädtak, inredd till brygghus och drängstuga. Samtlige dessa bygnader äro värderade till 14,700 kronor.
Fastighetens egor utgöras af: å Gullauser 103,52 qv. refvar åker och 784,34 qv. refvar skog och betesmark och vid Austris af 1137,95 qv. refvar åker samt 409,23 qv. refvar skog. och betesmark; till större delen mylla på dels ler- dels grusoch sandbotten, upptagna till ett sammanlagdt värde af 51,000 kronor och skulle således hela egendomens värde uppgå till 65,700 kronor.
Gotlands Norra Kronofogdekontor den 17 Mars 1880.
DAN. CALISSENDOREF.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1880
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *